Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > PED3005 Didaktikk og teknologi (masternivå)

Didaktikk og teknologi (masternivå)
Back Tilbake
Kode
PED3005
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisningen i dette emnet retter søkelyset mot didaktikk, som er en av pedagogikkens viktigste disipliner – den mest særpregede innen faget. Undervisningskunsten kan forstås som en kreativ virksomhet i en genuin estetisk forstand, men bygger også på håndverkstradisjoner. Didaktikken er til dels materialisert i gjenstander, i arkitektur, i metoder og strategier, men bygger også på teoretiske antakelser. Didaktikken kan framstå som en åpen og søkende vitenskap, men mange har ønsket å bruke den som legitimerende og manipulerende redskap. Moderne didaktikk har de siste tiårene åpnet seg mot filosofi og etikk og bygger på refleksjon som en av sine viktigste redskaper, og har stimulert undervisningsteknologien til å gå i retning av å støtte samarbeidsprosesser og å speile kollektive læringsprosesser. Didaktikk og teknologi står dermed i et spenningsforhold, og didaktikken blir et viktig redskap for å påvirke undervisningsteknologiens retning.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg innsikt i didaktikken som det grunnleggende verktøyet i planlegging av undervisning, og hvordan didaktiske analyser kan eller bør styre refleksjoner og valg som gjøres i forhold til utforming av undervisningsteknologien. Studentene skal kunne analysere sentrale IKT-verktøy, og formulere kreativ kritikk av teknologien og dens utforming i forhold til ulike læringsarenaer.

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til undervisning i de overordnede teoriene gjennom forelesninger, vil det bli laget seminarer og workshops, der studentene arbeider kritisk med eksisterende IKT-løsninger. I seminarene vil det bli organisert framføringer av studenters arbeid.

Emne er valgbart for
Masterstudiet i pedagogikk
Eksamensform

Arbeidet innen emnet dokumenters gjennom en skriftlig oppgave på 10-15 sider.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum innenfor emnet utgjør ca. 1200 sider. Den vedlagte litteraturlista er mer omfattende. Ca. 800 sider er å betrakte som obligatorisk (merket med stjerne). Studentene velger selv ut ca. 400 sider av de øvrige titlene på listen.

*Burbules, N. & Callister, T. jr. (2000): Watch IT. The Risks and promises of Information

technologies for Education. Boulder, Col.:Westview. (182 s.)

Bjerkaker, Sturla (2001): Voksnes læring: voksenopplæring i lys av pedagogikk. politikk

og forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget.

• Utgått

*Bolter, J.D. & Grusin, R. (2001): Remediation. Understanding New media. Cambridge,

Mass: The MIT Press, side 20-64 (44 s.)

Bronson, D. B. (1977): Toward a Communication Theory of Teaching. Teachers College

Record. 78 (4), 447-456. (16 s.)

Drotner, Kirsten (2001) Medier for fremtiden : børn, unge og det nye medielandskab

København : Høst & Søn.

Fibiger, B. (2003): Streaming video – grundlæggende genrer i

læringsomgivelser .http//www.unev.dk/files/Bo_Fibiger.pdf

*Fritze, Y., Haugsbakk, G. og Nordkvelle Y. T.(red.) (2003): Dialog og nærhet. IKT og

undervisning. Høyskoleforlaget. Side 8-56 og 109-170 (109 s.)

*Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991): Legitim perifer deltagelse. I: Tekster om læring.

Red.: Illeris, Knud. Roskilde Universitetsforlag, 2000, side 181-190. (9 s.)

Haugsbakk, Geir (2001): Retorikk, teknologi og læring. I: Nordkvelle, Yngve (m.fl. red.):

Om didaktikk i fleksibel undervisning. Konferanserapport: Didaktikk og teknologi. 7. & 8.februar 2001. Forskningsrapport nr. 79. s.57-64 (9 s.)

*Mezirov, Jack (1990): Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I:

Tekster om læring. Red.: Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag, 2000, side 67-82. (15 s.)

*Rasmussen, J. (2004): Undervisning og læring i det refleksivt moderne .

København:Unge Pædagoger, side 8-308 (300 s.)

*Qvortrup, Lars (2005): Society’s Educational System. I: Seminar.net, vol 1. Seminar.net


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L