Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2KULKUL Kultur og kulturforståelse

Kultur og kulturforståelse
Back Tilbake
Kode
2KULKUL
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Studieleder Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Målet for emnet er å etablere en teoretisk forståelsesramme for kultur og kulturbasert næringsutvikling i et postindustrielt og flerkulturelt Norge. Vi vil her søke å gi en beskrivelse av dagens (og morgendagens) Norge sett i lys av moderne kulturteori.

Emnet presenterer ulike perspektiver og forklaringsmodeller for de endringer i sosiale, økonomiske og kulturelle mønstre som preger vår tid. Forholdet mellom det globale, nasjonale og regionale vil stå sentralt. Dessuten vil mediene være et omdreiningspunkt, siden våre kulturelle referanserammer i stadig større grad preges av en globalisert medie- og opplevelsesindustri.

Målgruppen er ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre instanser som har sitt virke innenfor kultur og næringsutvikling.

Oppstartsdato: Torsdag 1. september 2005 kl. 10.15

Læringsmål

Emnet skal etablere et kulturteoretisk fundament for strategisk og praktisk tenkning innen fagfeltet kulturbasert næringsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er tilrettelagt for deltidsstudenter. Det tilbys en kombinert modell hvor undervisningssamlinger og bruk av nettstøttet læringsmiljø inngår som hovedkomponentene. Det legges opp til en startsamling og en avsluttende samling.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Kulturbasert næringsutviklng

Emne er valgbart for
Ingen
Arbeidskrav

Deltakelse på samlinger, en gruppeoppgave (arbeidskrav).

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen. Det avholdes muntlig eksamen med utgangspunkt i hjemmeoppgaven og pensum.

Innlevering: 28. november 2005. Muntlig overprøving: 14., 15. og 16. desember 2005.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Blindheim, Jensen, Nyeng & Tangen: Forbruk. Lyst, makt, iscenesettelse eller mening? Oslo: Cappelen Akademisk, 2004 (305 s.)

Bjarne Hodne: Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Oslo: Universitetsforlaget, 2002 (158 s.)

Arvid Viken (red.): Turisme. Tradisjoner og trender. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001 (253 s.)

Kompendium - kjøpes hos Storkopi:

Svein Bjørkås: "Fra enhetskultur til kulturell pluralisme?", i Frønes & Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal, 2003 (22 s.)

Trine Bille: "Kultur i urban og regional udvikling – økonomisk set", i Røyseng og Solhjell: Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning, 2004 (19 s.)

Håvard Teigen: "Regionaløkonomiske samanhengar – Eksport og ringverknader" (kap. 3.1), i Teigen Regional økonomi og politikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1999 (12 s.)

Georg Arnestad: "Tilbodet veks, etterspørselen stagnerer. Trekk ved kulturøkonomi og kulturens økonomi i Norge", i Bjørkås (red.): Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2002. (19 s.)

Svein Bjørkås: "Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene og den utdannede middelklassen kulturelle prosjekt", i Røyseng & Solhjell (red.) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforskning, 2004 (17 s.)

Ottar Hellevik: "De fire 'Norger'", i Hellevik: Nordmenn og det gode liv. Norsk Monitor 1985-1995. Oslo: Universitetsforlaget, 1996. (26 s.)

Rolf Jensen: "Genopdag den gode historie" i Heartstorm. Viby: JPBøger, 2002 (17 s.)

Jørgen Langdalen: "Kunst og kapital – Nye forbindelser mellom kunsten og næringslivet", i Danielsen m.fl. Kunsten helliger middelet. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2003. (17 s.)

Nina Witozek: "Der kultur møter natur: Tilfellet Norge" i Samtiden nr. 4/1991 (7 s.)

Hallvard Vike: "Norsk kultur: Myte og realitet" i Hylland Eriksen (red.) Flerkulturell forståelse. Oslo: Universitetsforlaget, 2001 (19 s.)

Anne Eriksen: "Midtpunkt i tusen år. Trondheimsjubileet og historien som ble vekk", i Historie, minne og myte. Oslo: Pax, 1999. (16 s.)

St. meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Miljøverndepartementet, 2005. Kapittel 6 (11 s.)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L