Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2LONÆKUL Lokal næringsutvikling på kulturbasis

Lokal næringsutvikling på kulturbasis
Back Tilbake
Kode
2LONÆKUL
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Studieleder Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Under dette emnet vil vi ta for oss lokal næringsutvikling - betydning, forutsetninger, avgrensninger, økonomiske og ikke-økonomiske virkemidler, organisering, metoder og sammenheng med annen lokal utvikling. Vi vil legge vekt på strategisk metode, og verktøy i strategiarbeid. Videre vil vi behandle betydningen av lokalt og regionalt særpreg, herunder kultur og kulturarv, og hvordan dette kan legges til grunn i utviklingsarbeidet. Dessuten vil vil berøre hvilke hensyn en må ta for at kultur - særlig ikke-materiell (intangible) kultur og kulturarv skal kunne nyttes som innsatsfaktor i næringsutvikling, men også hvilke muligheter dette innebærer for kultursektoren.

Læringsmål

Studentene skal i dette emnet tilegne seg basiskunnskaper om næringsutvikling og nyskaping generelt sett, samt de muligheter og utfordringer som er knyttet til det spesifikke fagområdet. Hvordan kan en for eksempel legge kultur til grunn for næringsutvikling uten at kulturens fundament og uttrykk skades og eventuelt mister sitt potensial som innsatsfaktor i næringsutvikling. Hvordan avklare om kulturbasert næring er levedyktig eller kan utvikles til å bli det?

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er tilrettelagt for deltidsstudenter. Emnet tilbys i en kombinert modell hvor undervisningssamlinger og bruk av nettstøttet læringsmiljø inngår som hovedkomponentene. Det legges opp til en startsamling og en avsluttende samling.

Forkunnskaper

Det kreves at emnet Kultur og kulturforståelse (KBNU1) er fullført.

Emne er obligatorisk for

Studiet i kulturbasert næringsutvikling


Arbeidskrav

Deltakelse på samlinger, en gruppeoppgave

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen. Det avholdes muntlig eksamen med utgangspunkt i hjemmeoppgaven og pensum.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Vidar Ringstad (2005): Kulturøkonomi. Cappelen Akademisk Forlag Hele boka unntatt kap.6, 200 sider

Hallencreutz, D., Lundquist, P. og Malmberg, A. (2004): Populärmu sik från Svedala. SNS förlag.

  • Kap. 2 - 6. 100 sider.

 

 

Håvard Teigen (1999): Regional økonomi og politikk. Universitetsforlaget.

  • Kap 2 (unntatt 2.4)
  • kap 3.1 og 3.2 og
  • kap 5. 95 sider

 

Peter Arbo og Hallgeir Gammelsæter(red) (2004): Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir akademisk forlag.

  • Kap 2, Petter Arbo og Tor Selstad: Kunnskapssamfunnets institusjoner og transformasjoner. 25 sider
  • Kap 4, Håvard Teigen: Kollektivt entreprenørskap; eit alternativ også for framtida? 20 sider
  • Kap 5, Anders Malmberg: Teorier om kluster - var står vi? 19 sider
  • Kap 6, Arne Isaksen og Knut Onsager: Klynger og klyngepolitikk i Norge - ukritisk modellimport eller relevante perspektiver? 20 sider
  • Kap 15, Odd Jarl Borch: Nærings- og innovasjonspolitikken sett nedenfra - med bedriften i fokus. 22 sider I alt 106 sider.

 

Kompendium - kjøpes Storkopi

 

Victor D. Norman (1996): Grunnlaget for næringspolitikk. Innledningskapitlet i boka Næringspolitikk og økonomisk utvikling - Norge fra gjenreisning til gjenreisning. Universitetsforlaget. 17 sider

Trine Bille(2004): Kultur i urban og regional udvikling - økonomisk set. I Røyseng, S. og Solhjell, D.(red.) (2004): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Telemarksforskning - Bø. 19 sider.

 

Dorte Skot-Hansen(2004): Culture & the City. Kulturarlisering af byudviklingen eller udvikling af bykulturen. I Røyseng, S. og Solhjell, D.(red.) (2004): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Telemarksforskning - Bø. 14 sider

 

Arne Isaksen (2005) Den kreative klassen og regional næringsutvikling I Norge, NIFU STEP Arbeidsnotat 22

Olav Spilling (2005) Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv, NIFU STEP Arbeidsnotat 19

 

 

 Supplerende / anbefalt litteratur

Kan lastes ned fra internett:

Birgitta Ericsson og Jorid Vaagland (2002): Arrangementer og destinasjonsutvikling. Østlandsforskning. Rapport nr. 16/2002. Kap 2, s.15 - 26, kap. s. 7 ? 12, i alt 62 sider. her

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (2002): Attraksjoner i Norge. Kap. 2-8. 59 sider her

Georg Arnestad (2003): Regionale og distriktspolitiske konsekvensar av statleg kulturpolitikk. Utgreiing for Effektutvalet. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Notat 8/2003 28 sider her

Lars Ueland Kobro (200x): Kultur og næringsutvikling. MIMIR AS. Notat 7 sider. her

Walter Santagata (2002): Cultural Districts, Property Rights and Sustainable Economic Growth. University of Turin - Italy. 14 sider. her

Riksantikvarieämbetet (2002): Kulturarvet som resurs för regional utveckling. En kunnskapsöversikt. 35 sider her

Turistdelegationen (2004): Kartläggning av måltidsturism. Bagrund, definitioner och presentation av måltidsprojekt. Side 3 - 15. 13 sider her

Bengt Johannisson (2004): Den lokala ekonomins kraftkällor. I Lokal ekonomi för hållbar tillväxt. NUTEK Rapport 2004:3. 14 sider her

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L