Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > MBU3001 Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge

Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge
Back Tilbake
Kode
MBU3001
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
Går over tre semestere
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Hege Jordet
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Den miljøterapeutiske organisasjonen og det miljøterapeutiske arbeidets oppgaver og innhold
 • Miljøterapeutens rolle og funksjon
 • Perspektiver på forandring og utviklingsarbeid
 • Verdisyn, kunnskapssyn og menneskesyns betydning
 • Grunnlagsteori for praksis
 • Helhetlig tilnærming, samarbeid, myndiggjørende praksis og brukermedvirkning
 • Juridiske rammer for miljøterapeutisk arbeid
 • Fagutvikling, forskning og kvalitetsvurdering
Læringsmål

Studentene skal styrke og videreutvikle sin profesjonelle handlingskompetanse i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge, og med deres familie og nettverk.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen organiseres gjennom 4 samlinger i semesteret. Samlingene legges opp med varierte arbeidsformer som forelesninger, plenumsseminarer, gruppebaserte refleksjons- og diskusjonsfora og veiledning individuelt og i gruppe, avhengig av formålet med læringen.

Studentene arbeider med oppgaver og gjennomgang av pensumlitteratur mellom samlingene.

I tillegg inngår obligatorisk deltagelse i praksisbasert veiledning på eget arbeid organisert som gruppeveiledning.

Forkunnskaper

Tilsvarende Bachelor-nivå med relevant fagkrets.

Studiet er adgangsbegrenset. Intern rekruttering.

 

Emne er obligatorisk for

Årstudium Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge


Arbeidskrav

Godkjent skriftlig arbeidsnotat med utgangspunkt i egen praksis.

Deltagelse i praksisbasert veiledningsgruppe.

Eksamensform

Skriftlig fordypningsoppgave med selvvalgt problemstilling innen emnets temområde, samt muntlig høring.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum: 2400 sider

Obligatorisk: 2000

Selvvalgt: 400

Andersen, Tom (2005) 3. utgave. Reflekterende Processer – Samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk Psykologisk Forlag. København, Danmark. Del 1. 63 sider

Bengtson, Mette, Steinsvåg, Per Øystein og Terland, Hans (2004) Ungdom bak volden – Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Universitetsforlaget. Oslo. 193 sider

Duncan, Barry L., Miller, Scott D. and Sparks, Jacqueline A. (2004) The Heroic Client – A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. Jossey-Bass. San Francisco USA. S. 1 – 147. 147 sider

Egelund, Marianne m.fl. (1997) En forskel der gør en forskel – Reflekterende processer hos børn, forældre og personale på en døgninstitution. Hans Reitzels Forlag. København, Danmark. 139 sider.

Fjell, Anne og Mohr, Marianne (red.) (2001) Foreldrearbeid i praksis – Samarbeid og behandling. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo. 220 sider

Fransson, Elisabeth (2005) Jenter i fokus – Nordiske erfaringer med kjønnssegregerte barnevernsinstitusjoner. Tidsskriftet Norges Barnevern Nummer 1 – 2005 Årgang 82. 7 sider

Kornerup, Hans (red.) (2000) Børn på behandlingshjem år 2000 Forlaget Perikon. Lejre, Danmark.

Følgende kapitler:

 • Rytter, T.: Ledelse af miljøterapeuter – miljøterapeutisk ledelse
 • Bengtson, M.: En oppgave – ulike roller. Hvordan legge til rette for utviklende møter på en miljøterapeutisk institusjon
 • Mørkegaard, E. Og Voetmann, N.J.: Sterns selvpsykologi i miljøterapeutisk praksis
 • 96 sider

Kornerup, Hans (red.) (2003) Miljøterapi med børn, udvalgte temaer. Forlaget Perikon. Lejre, Danmark.

Følgende kapitler:

 • Kornerup, H.: Miljøterapi med børn
 • Christensen, J.S.: Den paradoksale miljøterapeutiske relation
 • Rytter, T.: Kan man få opdragelse på et behandlingshjem?
 • Kornerup, H.: Om begrebet forudsigelighed – en uantagelig antagelse i psykosocialt og miljøterapeutisk arbejde
 • Højlund, I.: Forskning i miløterapi
 • Schmidt, E.: En gæst hos miljøterapeuterne – et essay om et annerledes samfund
 • 130 sider

Larsen, Erik (2004) Miljøterapi med barn og unge – organisasjonen som terapeut. Universitetsforlaget. Oslo. 155 sider.

Lundstøl, John (red.) (2002) I dannelsens tegn – Profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk. Oslo. Kap 3., 6, 8 og 9. 68 sider

Mandelid, Leif J. (2003) Dodofugl-dommen og psykoterapeuters credo. I Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 4/2003, vol. 40. 6 sider

Nygren, Pär og Fauske, Halvor (2004): Ideologisk beredskap – Om etikk og verdier i helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3. 25 sider

Nygren, Pär og Skårderud, Finn (2005/2006) Kjempende ungdom – Om kaos, kultur, kropp og kontroll. Gyldendal Akademisk. Oslo (Boka kommer rundt årsskiftet 05/06) Deler av boka. Ca. 120 sider (Boka ikke klar per 14. des 05)

Seikkula, Jaakko (2005) Åpne samtaler. Tano Aschehoug. Oslo. Kap. 2 – 5 60 sider.

Schielderup, Liv, Omre, Cecilie og Marthinsen, Edgar (red.) (2005) Nye metoder i barnevern Fagbokforlaget. Bergen. (Boka kommer i juni 05) Deler av boka. Ca. 150 sider (Boka ikke klar per 14. des 05)

Sætersdal, Barbro og Heggen, Kristin (red.) I den beste hensikt? ”Ondskap” i behandlingssamfunnet. Akribe. Oslo. S. 9 – 73. 64 sider

Watzlawick, Paul, Weakland, John og Fisch, Richard (1996) Forandring – Prinsipper for hvordan problemer oppstår og hvordan de loses. Gyldendal. Oslo. S. 21 – 167. 146 sider (Denne boktittelen vil bli byttet ut)

Wifstad, Åge (1997) Vilkår for begrepsdannelse og praksis i psykiatri – En filosofisk undersøkelse. Tano Aschehoug. Oslo. Del I og Del II. 139 sider.

 

Sum: 2013 sider

400 sider selvvalgt pensum kommer i tillegg.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L