Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Emne 2: Rådgivning - fagtemaer

Emne 2: Rådgivning - fagtemaer
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Jan-mai, en samling på 4 dager og andre samling på tre dager
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi innføring i ulike selvvalgte sosialpedagogiske og/eller yrkes- og utdanningsvalgstema. Studenten skal velge to temaer som skal danne grunnlag for videre arbeid med et selvstendig prosjekt i emne 3. De fire tema studenten kan velge fra er:

Tema 1: Flerkulturell forståelse

Tema 2: Ungdom - helse – læring

Tema 3: Utdanningsvalg

Tema 4: Utdanning og arbeid

Læringsmål

Tema 1: Flerkulturell forståelse

Flerkulturell forståelse er en sentral utfordring i dagens skole, og er en del av det sosialpedagogiske fagfeltet. I dette temaet skal studenten

  • ha kunnskap om flerkulturell forståelse med særlig vekt på ungdom, etnisitet og skole
  • kunne sette temaet i en sosialpedagogisk sammenheng

Tema 2: Ungdom - helse – læring

Selv om ungdomsgenerasjonen i dag fremstår som veltilpasset, får vi også mange signaler om at en del ungdom sliter med ensomhet, depresjoner, vold, psykiske og sosiale problemer. Studentene skal under dette temaet ha:

  • kunnskap om ulike psykiske og sosiale problemer ungdom sliter med
  • forståelse for hvordan dette får konsekvenser for deres læringskapasitet
  • kunne sette temaet inn i et mestringsperspektiv

Tema 3: Utdanning og arbeid

I et raskt skiftende arbeidsmarked oppstår det behov for å imøtekomme krav om omstillinger, og det er dermed viktig å kunne bevisstgjøre mulighetene man har innen yrkes- og utdanningsvalg. Studenten skal:

  • ha kunnskap om relevante yrkesvalgsteorier
  • ha kjennskap til ulike informasjonskilder for utdannings- og yrkesvalg
  • ha kjennskap til og kunne anvende ut fra et kritisk blikk ulike metodiske verktøy til bruk i utdannings- og yrkesvalgsprosessen.

Tema 4: Utdanningsvalg

I dette temaet vil det bli lagt særlig vekt på faget Utdanningsvalg med vekt på ulike tilnærminger i ungdoms valg av yrke og utdanning. I temaet skal studenten ha:

  • forståelse for selve beslutningsprosessen når det gjelder valg av utdanning og yrke, og ulike perspektiv som er knyttet til denne.
  • kunnskap om hvilke muligheter som ligger i det nye obligatoriske faget Utdanningsvalg på ungdomsskoletrinnet, og kjennskap til hvordan faget kan utvikles på egen skole.
Undervisnings- og læringsmetode

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop, bruk av IKT.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Med utgangspunkt i de to valgte fagtemaene, skal studenten forberede et debattinnlegg på 2-3 s, til bruk for deltagelse i et diskusjonsforum på samling 2. Studenten gis tilbakemelding på samling 2.

Eksamensform

Med utgangspunkt i de to valgte temaene skal studenten levere et skriftlig arbeid med et omfang på 8 – 10 sider der teori drøftes i sammenheng med eget arbeid som Rådgiver i skolen.

I eksamensoppgaven skal studenten videreutvikle temaet fra arbeidskravet ved å sette det i sammenheng med skolen som lærende organisasjon.

Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L