Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > Emne 3: Rådgivning - fordypning. Rådgivning og praktisk endringsarbeid

Emne 3: Rådgivning - fordypning. Rådgivning og praktisk endringsarbeid
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
Samling 1-2 sept-des 2010, Samlng 3-4 jan-mai 2011
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt i to tema:

  • Prosjektarbeid:I en praksisnær oppgave skal studenten forberede og gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid.
  • Veiledning – etikk og kommunikasjon: Det legges særlig vekt på utvikling av studentens ferdigheter og holdninger i sitt arbeid som veileder.
Læringsmål

Studenten skal

  • kunne legge til rette for elevens egen utvikling av selvinnsikt og selvstendighet. Veiledningen skal slik gi eleven støtte i prosesser knyttet til sosiale, utdannings- og yrkesmessige temaer.
  • ha forståelse for og innsikt i etikk og kommunikasjon som grunnlag for veiledningen
  • utvikle et personlig forhold til valg og begrunnelse for ulike metoder i veiledningen
  • kunne planlegge, begrunne, gjennomføre og reflektere over veiledningen på individ og gruppenivå
  • kunne bruke aksjonslæringsperspektivet i sitt virke som rådgiver
  • kunne formidle innsikt og kompetanse ervervet gjennom studieforløpet i skriftlig og muntlig form for et større fagmiljø innen Rådgivning."
Undervisnings- og læringsmetode

Det legges vekt på å veilede studenten i det selvvalgte prosjektet. I tillegg benyttes øvelser med refleksjoner, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, studentframlegg, nettsamarbeid og forelesning.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning

Emne er valgbart for
Ingen andre
Arbeidskrav

Arbeidskravet mellom samlingene er todelt:

1. Studenten skal individuelt eller i grupper arbeide med det selvvalgte prosjektet mellom samlingene. Etter samling 3 skal studenten levere en rapport fra prosjektarbeidet,
omfang: 4 – 6 sider.
Læreren gir veiledning underveis samt skriftlig kommentar på rapporten.

2. Studenten skriver loggnotater knyttet til utvikling av egen veiledningskompetanse. Lærer gir skriftlig tilbakemelding på loggnotatet.

Eksamensform

Studenten skal skrive en artikkel på 8 - 10 sider. Artikkelen skal omhandle et tema fra emnet som studenten har opplevd utviklende for sitt virke som rådgiver i skolen.

Studenten skal formidle artikkelens innhold i en muntlig eksamen i form av en åpen miniforelesning på 15 – 20 minutter. Det legges vekt på at studenten kan reflektere kritisk over teori og dens sammenheng med praksis. Det vil bli stilt spørsmål etter forelesningen.

Det gis en foreløpig karakter som kan justeres etter muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L