Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1SO05 Emne 2. Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis

Emne 2. Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis
Back Tilbake
Kode
1SO05
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Liv Roland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er inndelt i fire delemner. Første delemne tar utgangspunkt i det allmenne og generelle i samspillet mellom individ, gruppe og samfunn. Innledningsvis vektlegges normalitetsforståelser av utvikling og sosialisering. I delemne to flyttes fokus over på forebygging som mål og metode og den kunnskapen sosialarbeidere trenger om risikofaktorer og forebyggende tiltak. Tredje delemne tar for seg utsatte grupper hvor profesjonell bistand og tiltak kan være nødvendig. Siste delemne omhandler mer omfattende inngripen i personers liv, og har de største samfunnsmessige konsekvensene.

Å forstå sammenhengen mellom disse delemnene krever kunnskap fra samfunnsvitenskap, psykologi, etikk og juss, i tillegg til ulike arbeidsmetoder i sosialt arbeid.

Læringsmål

Studentene skal etter at emnet er gjennomført ha utviklet kunnskap om og forståelse for hvordan ulike teoretiske perspektiv, empiri og rammebetingelser får konsekvenser for valg av arbeidsmåter i sosialt arbeid. Emnet skal fremme grunnleggende kunnskap i:

  • Samfunnsmessige prosesser
  • Individ- og gruppeprosesser
  • Lovforståelse
  • Sosialfaglige arbeidsformer
  • Dokumentasjon og evaluering av samarbeid og eget arbeid
  • Dokumentasjon og evaluering av tjenester

Møte brukere med ulik bakgrunn og virkelighetsoppfatning på en respektfull og faglig måte

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike studentaktive læringsformer og det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og dialog.

Det kreves obligatorisk deltakelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere.

Forkunnskaper

Forkunnskap som ved opptak til bachelor i sosialt arbeid + Bestått første studieår Bachelor i sosialt arbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Det er knyttet 4 skriftlige arbeidskrav til emnet. Det vil i undervisningsplanen for hvert år bli fastsatt hvilke arbeidskrav som er individuelle og hvilke som skal gjennomføres i gruppe.

Eksamensform

Individuell 6 timers dagseksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Almvik Arve og Borge Lisbeth (red.). Psykisk helsearbeid i nye sko. Oslo: Fagbokforlaget ( 2006) . Kjøpes for boka skal brukes 3 klasse.

Wenche Haukø Kap 6 Psykososialt støtte ved kriser 14 sider

Borge, A.I.H.. Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.( 2003). Kap. 1, 2, 3, 4. 70 sider

Brumoen, Hallgeir . Bygging av mestringstillit Gyldendal Akademisk, Oslo ( 2000) Kap. 1, 2 Boken vil bli brukt tredje år. 33 sider

Bunkholdt V og Sandbæk, M. Praktisk barnevernsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget ( 1998) Del 1: kap. 1, 2, 3, del 2: kap. 4, 5, 6, del 3: kap.7, 8. 135 sider

Fekjær, Hans Olav: Rus.. Gyldendal Akademisk. Oslo ( 2004) Kap. 22, 29. Boken vil bli brukt tredje år. 44 sider

Heap, Ken: G ruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Universitetsforlaget, Oslo ( 2005) Kap. 3 og 10: Bruk av aktiviteter. 77 sider

Helland, Håvard og Øia, Tormod. Forebyggende ungdomsarbeid. Fagbokforlaget, Oslo ( 2000) Kap. 1, 3, 4. 58 sider

Kjønstad, A. & Syse, A. Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal Akademisk,( 2005) Kap.1-2.4, 4-5.4,5.5.4, 6.4 – 6.6 og 9. ca 176 sider

Kjønstad, A. & Syse, A. Velferdsrett II Oslo: adNotam Gyldendal.( 2003) Kap.1.9, 2, 3 (minus 3.3.4 – 3.4), 4, 5, 6, 7.7. Kap 1.9 Forvaltningsrett, særlig om flyktninger, 9 sider Kap 2 – Forvaltningsloven, Kap 3 – Klager, Kap 4 – Taushetsplikt, 198 siderKap 5 – Barnevernloven – hjelpetiltak, Kap 6 – Familierett, Kap 7.7 Profesjonens rolle i velferdsstaten 5 sider

Klefbeck, J, og Ogden, T. Nettverk og økologi. Oslo: Universitetsforlaget.( 2003)Kap. 1,2,3, 4. 132 sider

Larsen, Erik. Miljøterapi med barn og unge. Organisasjon som terapeut. Oslo, Universitetsforlaget, ( 2004) Kap. 1 og 4 . 53 sider

Røknes Odd Harald og Hanssen Per-Halvard . Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker Bergen: Fagbokforlaget.( 2006) (Pensum første år: Del I og II side 11-147). Kapittel 6 Å forstå den andre side 151 – 178. 28 sider

Shulman Lawrence Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo :Gyldendal Akademisk (2006) (Pensum første år: side 23 – 144 og kapittel 3 side 147-193). Kapittel 4 Ferdigheter i arbeidsfasen side 194 – 275. Kapittel 5 Avslutninger og overganger side 279 – 319 124 sider

Skytte, Marianne Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo ( 2001) Kap. 1 – 4. 103 sider

Terum, Lars Inge Portvakt i velferdsstaten. Om skjønn og beslutninger i sosialt arbeid. Kommuneforlaget, Oslo ( 2003) Kap.: 7, 10 . Boken brukt 1. år. 12 sider.

Tetzchner, Stephen v. Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal Akademisk.( 2001) Kap. 1,11,17,20,21,23,27. 141 sider

Thommesen, H., Normann T. Og Sandvin, J. S. Individuell plan. Et sesam, sesam? Oslo: Kommuneforlaget. ( 2006) Kap 3, 6 og 7. 35 sider

Thyness, Paul A. ( 2006). Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp. Universitetsforlaget, Oslo Kap. 1, 2, 3. 98 sider Ny utgave ventes primo sept. 2006.

Weihe, Hans Jørgen Wallin: Rus, nytelse, lidelse og handling Abstrakt Forlag, Oslo ( 2004) Kap: 1, 2, 3, 4. 60 sider

 

Økonomisk rådgivning:

Ca. 100 sider – kommer tilbake til tittelen. Ny bok kommer juni 2006.

FNs konvensjon om barnets rettigheter – kortversjon

 

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Kompendium - Barnevern:

Figenschow, Ringberg, Ekanger (2006). Barnevern - medier og juss. Gyldendal Akademisk Kapittel 2: Systemer i samspill - det konfliktfylte møtet s. 45 - 69 = 24 sider

Garsjø Olav ( 2003). Institusjon som hjem og arbeidsplass – et bidrag til institusjonsfaglig kompetanse, Oslo: Gyldendal Norsk forlag 64 sider Kapittel l .2 Arbeidstakerrollen og yrkessosialisering (s.58 – 83) Kapittel 2.1 Institusjonssosiologi (s.87 – 99) Kapittel 6.1 Institusjonskritikk (s. 361 – 390)

Godeseth Marit (1995) Arbeid med og i ansvarsgrupper – noen metodiske erfaringer og refleksjoner. I Bunkholdt og Larsen (red) Metodisk barnevernsarbeid fokus på forståelse, sammenheng og tiltak. Oslo: Tano forlag . (side 207 – 230 ) 23 sider

Hafstad, R (1996). Elever med emosjonelle og sosiale problemer. I Helgeland (red): Forebyggende arbeid i skolen – en pedagogisk utfordring

Hærum, E og Willumsen, E. (1997). Observasjon i tverrfaglig barnevernsarbeid. I Kjellevold A m. fl.: Samarbeid for barnets beste 27 sider

Schjelderup, Omre, Marthinsen (red) (2005). Nye metoder i et moderne barnevern.(….) Fagbokforlaget Kapittel 9: MST - mulitsystemisk behandling Fra holdning til Handling av Tore Mikkelsen: s. 193 - 213 = 20 sider

Øvreeide, Haldor (1995). Samtaler med barn, kapittel 7. 30 sider

Kompendium øvrige tema:

Boe, E. (1996). Innføring i juridisk tenkning og rettskildelære. Oslo: Tano. Kap. 6.1, 6.3, kap. 13.8 –13.9, og 14.21 og 14.220 20 sider

Bø, Inge: Barnet og de andre. Oslo. Universitetsforlaget ( 2004). Kap. 8: Nettverk som pedagogisk og sosial kapital. 20 s.

Eikeseth, S og Svartdal, F. ( red.) Anvendt adferdsanalyse. Oslo: Gyldendal. ( 2003) Kap 1. 6 sider

Graver, H.P. (2000). Alminnelig forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget, kap 14.1 – 14.3

Kvivesen, Hanne. Kan Kari få råd for å styre penger? Embla 2/2002 . 4 sider

Oltedal, Siv (red.) . Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Norsk Forlag AS (2005) Kap. 9 (189-212) 23 sider

NOU: 2001:20: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Kap: 3, 6, 7, 8. 19 siderSupplerende / anbefalt litteratur

Oppslagsverk og lignende - juss:

Skal også brukes 3. år.

Hovedregelen i år er at de må gjøre seg kjent med rundskriv og forskrifter gjennom ’Odin’ og ’Lovdata’. Noen kan bli utdelt.

Norges Lover (siste utgave) eller Syse, A.: Lovbok for helse og sosialarbeidere (siste utgave)

Askeland, G.A. & Molven, O. (1998). Dokumenter i klientarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

FOR-2002-12-20-1731 Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten

FOR-2004-12-23-1837 - Forskrift om individuell plan

I – 1/93 og I - 1/94 om Sosialtjenesteloven (med forbehold om tilgjengelighet)

I – 13/97 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

I – 10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold

Q – 1036 Retningslinjer om Saksbehandling i barneverntjenesten

Q – 0982 Retningslinjer om hjelpetiltak i barnevernloven § 4 – 4

- Barnets rettigheter - Norges tredje rapport til FNs komité for barnets rettigheter – 2003 (ikke fått rundskrivnummer enda)

Noen rundskriv vil bli utdelt, noen vil fåes hos Mjøsbok, men

alle rundskriv finnes under det enkelte departement – regelverk – rundskriv:

http://odin.dep.no/hd/global/depliste/bn.html

Oppdaterte lover og forskriftene til loven finnes under Lovdata – gratis sider – lover etc.:

http://www.lovdata.no/


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L