Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1VP09 Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid

Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid
Back Tilbake
Kode
1VP09
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av delemnene helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid. I vernepleiefaglig yrkesutøvelse vektlegges sammenhengen mellom delemnene. Delemnene helsefag og omsorgsideologi vil primært være av teoretisk karakter og danne grunnlag for et mer anvendt perspektiv i delemnet miljøarbeid. Emnet skal danne grunnlag for engasjement og etisk bevissthet og bidra til utdannelse av kritiske, reflekterte yrkesutøvere.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for helsefaglige og omsorgsideologiske tilnærminger, og hvordan de virker inn på yrkesutøvelsen. De skal i samarbeid med andre kunne utføre omsorg, pleie, miljøarbeid og re/habilitering ut fra helsefaglig og omsorgsideologisk kunnskap og forståelse. Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av helsefaglige forhold for mennesker med funksjonshemming, og ha kunnskap om juss i forhold til helserett.

De skal ha kunnskap om årsaker til - og behandling av de mest relevante sykdommer, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Videre skal de ha kunnskap om legemiddellære og medikamenthåndtering, og innsikt i og erfaring med de vanligste helsefaglige prosedyrer. De skal tilegne seg kunnskap om psykiske risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser.

Videre skal de ha innblikk i eldres helse generelt; og fysiske plager ved alderdom og demens. Emnet tilrettelegger for utvikling av relasjons-kompetanse, og studentene forventes å utvikle økt bevissthet om temaet og om egen væremåte.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning; og individuelt studentarbeid og gruppearbeid som vektlegges spesielt i emnet. Veiledning gis i noen grad.

Forkunnskaper

Må ha gjennomført og bestått 1. år i Bachelor i Vernepleie.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav
  1. Vernepleierens arbeidsmodell
  2. Seminar om relasjonskompetanse
  3. Legemiddellære og medikamentregning, skriftlig 4-timers skoleprøve – NB! Dette arbeidskravet skal være godkjent før studenten går opp til eksamen 3. år.
Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen

Eksamen evalueres til resultatet bestått /ikke bestått. Det er utarbeidet egen sensorveiledning til spørsmålene. Det blir gitt poeng for hvert spørsmål. Grense for karakteren bestått er 50 % av samlet poemgsum.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Askheim, Ole Petter. Fra Normalisering Til Empowerment. Ideologier Og Praksis i Arbeid Med Funksjonshemmede. Gyldendal. 2003.

Bugge, Kari. E Eriksen Hilde Sandvik Oddbjørn. Sorg. Bergen: Fagbokforlaget, 2003.

Kap 2 – Hvilke faktorer påvirker sorgreaksjoner og sorgprosesser

Kap 3 – Hvordan kan vi hjelpe mennesker i sorg?

Kap 4 – Helt naturlig? Sorg og dødsritualer i et krysskulturelt perspektiv

Engedal, Knut Haugen Kristian. Demens: Fakta og Utfordringer. Forlaget Aldring og helse , 2004.

Kap 1 – Demens

Kap 2 – Symptomer ved demens

Kap 3 – Pasientens subjektive forståelse av demens

Kap 4 – Demens ved Alzheimers sykdom

Kap 5 – Andre degenerative demenssykdommer

Kap 6 – Vaskulær demens

Kap 7 – Sekundære demenstilstander

Kap 8 – Delirium

Kap 9 – Psykiske lidelser og mental svikt

Kap 10 - Medisinsk diagnostisk utredning

Kap 11 - Psykologisk diagnostisk utredning

Kap 12 – Organisering av demensutredningen

Kap 14 – Miljøtiltak

Kap 15 – Utfordrende atferd – forståelse og behandling

Kap 16 – Pårørendes situasjon

Kap 17 – Kommunal omsorgskjede – organisering og innhold

Engelstad, Jannike. Snoek Engedal Knut. Psykiatri : Kunnskap, Forståelse, Utfordringer . Oslo: Akribe, 2004.

Kap 3 Bruk av diagnoser

Kap 4 Psykotiske tilstander

Kap 5 Stemningslidelser

Kap 6 Nevrotiska, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser

Kap 8 Personlighetsforstyrrelser

Kap 13 Alderspsykiatri

Gjærum, Bente Ellertsen Bjørn. Hjerne og Atferd., 659. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2002.

Kap 2 – Momenter til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon hos barn og ungdom

Kap 4 – Atferd og gener

Kap 9 – Epilepsi

Kap 10 – Cerebral parese

Kap 12 – Hodeskader

Horne, Hans Øyen Bjarne. Kapittel 12. Målretta Miljøarbeid Del 2 Hans Øyen Bjarne HorneGRD forlag, 1991.

Jacobsen, Dag, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Kristin Lund, and Kaare Solheim. Sykdomslære : Indremedisin, Kirurgi Og Anestesi. Oslo: Gyldendal, 2001.

Kap 1 hjertesykdommer. Fom hjertesvikt tom lungeødem. Fom hjertestans tom iskemisk sykdom.

Kap 2 karsykdommer. Hypertensjon. Aterosklerose. Fom apoplexia cerebri tom emboli.

Kap 3 lungesykdommer. Fom pneumonier tom atelektase.

Kap 4 sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige kjønnssykdommer. Fom nyresvikt tom akutt nyresvikt. Glomerulonefritt. Infeksjoner i nyre og urinveier. Fom misdannelser i nyrer og urinveier tom blærehalsobstruksjon.

Kap 6 sykdommer i mage/tarm kanalen. Fom sykdommer i magesekken tom hemorroider. Unntatt kreft i magesekk, non ulcer dyspepsi, karsinoid syndrom, tynntarm svulster, invaginasjon, volvulus, analfissur og analfistel.

Kap 7 lever, galleveier og bukspyttkjertel: Fom toksisk leverskade tom leversvikt. Galleveissykdommer. Pankreatitt.

Kap 8 endokrine sykdommer. Fom sykdommer i buspyttkjertlene tom coma diabetikum.

Kap 10 blodsykdommer. Fom anemier tom leukemi.

Kap 11 inflamatoriske revmatiske sykdommer. Revmatoid artritt. Bekhterevs sykdom. Febris reumatica.

Kap 12 spesielle infeksjonssykdommer.

Kap 13 nevrologiske sykdommer.

Kap 14 sykdommer i bevegelsesapparatet. Medfødte missdannelser. Cerebral parese. Sykdommer i ryggen. Sykdommer i og rundt ledd.

Karoliussen, Mette Smebye Kari. Lislerud. Eldre, Aldring og Sykepleie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 1997.

Unntatt:

Kap 8 - Personlig hygiene

Kap 10 - Mental aktivitet

Kap 12 – Verdi og mening

Kap 13 - Legemiddelbruk.

Kap 14 - Omsorg for døende.

Linde, Sølvi og Nordlund Inger. Innføring i Profesjonelt Miljøarbeid. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Side 82 – 159

Normann, Trine Sandvin Johans Tveit Thommesen Hanne. Om Rehabilitering : Mot En Helhetlig Og Felles Forståelse? Oslo: Kommuneforlaget, 2003.

Ohnstad, Bente. Rettigheter Og Plikter Etter Ny helselovgivning. Bergen: Fagbokforlaget, 2002.

Helsepersonellrett: S 30 –33, 35 – 45, 58 – 62 (tom pkt 3.13.5), 63 (fom pkt 2.14) – 68 = 22 sider

Taushetsplikt: S 45 – 58 = 13 sider

Pasientrettigheter: S115 – 116, 117 (fom pkt 3.3), - 123 (fom pkt 3.4.4), 130 – 144) fom pkt 3.8.5.3), 149 – 151 = 23 sider

Psykisk helsevern: S 181 – 185, 188 (fom pkt 4.4) - 189 (tom pkt 4.4.2), 193 – 207, 213 – 226, 234 (pkt 4.25), 235 – 236 (tom pkt 4.27.1) = 35 sider

Olsen, Inge. Farmakologi for Sykepleiere Og Vernepleiere. Oslo : Universitetsforlaget, 2001.

Sjaastad, Ivar Taraldsen Tore. Anatomi Og Fysiologi, NA 1. Oslo: Mbl a.s. , Medisinsk basislitteratur, 2001.

Unntatt:

Kap 1 – Kroppens kjemiske oppbygging

Stordalen, Jørn. Den Usynlige Fare. Lærebok i Hygiene. Bergen : Fagbokforlaget , 2005.

Kap 4- Smittespredning s 33-44

Kap 5- Smittevern s 53-54.

Kap 6- Samfunnshygiene

Kap 7- Standard hygieniske tiltak

Kap 8- Personlig hygiene

Kap 9- Smitteregimer -isolering,

Kap 13 - Smittevern og infeksjonsforebygging i primærehelsetjenesten

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Grue, Lars. Funksjonshemmet - Et Begrep Med Flere Betydninger. Motstand Og Mestring. Om Funksjonshemning Og Livsvilkår. Lars GrueOslo: Abstrakt forlag. 2001.

Kompendium

Heggen, Kristin. Krenkende Pleie Og Behandling. I Den Beste Hensikt? "Ondskap" i Behandlingssamfunnet. Barbro Heggen Kristin Sætersdal. Oslo: Akribe , 2002.

Kjønstad, Asbjørn og Syse Aslak. Velferdsrett 1. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2001.

Kompendium

Kristoffersen, Jahren. Kapittel 1. Ulike Syn Og Perspektiv På Helse. Generell Sykepleie Bind 1Jahren Kristoffersen. Oslo: Universitetsforlaget, 1996.

Kompendium

Mathisen, Jorunn. Kapittel 15. Sykepleie Ved Livets Slutt. Generell sykepleie bind 2 Kristoffersen Jahren (red ). Oslo: Universitetsforlaget, 1996.

Kompendium

Nordahl, Thomas Overland Terje. Kapittel 1 Individuelle Opplæringsplaner - Om Tilpasset Opplæring En Inkluderende Skole. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998.Supplerende / anbefalt litteratur

Oppslagsverk og lignende:

Felleskatalogen AS, Oslo. Bestilles på tlf 23 16 15 53.

Helsedirektoratet: Forskrift om legemiddelforsyning m.v. i den kommunale helsetjeneste av 18.11. 1987 Kompendium

Martinsen, T: Prosedyrekunnskap i sykepleien. Gyldendal Akademisk 2000

Norsk Førstehjelpsråd: Førstehjelp. Universitetsforlaget. Oslo 1981, 5 opplag 1998

Norsk legemiddelhåndbok siste utgave for helspersonell. Internett adr: Legemiddelhandboka.no

NOU 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Sosialdepartetmentet: Vernepleiernes myndighet til å administrere forordnede medikamenter:

Forskriftsendring =slo 1991. (Rundsskriv; 1-9/91) KompendiumSosial- og helsedirektoratet: I ndividuell plan 2005. Internett adr: trykksak@shdir.no. Oppgi publikasjonsnummer : IS-1292

Stordalen, J: Praktiske sykepleieferdigheter. Fagbokforlaget 2003

Stortingsmelding 21: Ansvar og mestring. Mot ein heilskaplig rehabiliteringspolitikk. 1998-99.

Studentene må ha en oppdatert lovsamling, enten Lovsamling for helse- og sosialfag redigert av A. Syse, eller Norges Lover.

Supplerende litteratur:

Wyller, Vegard Bruun. Det friske og det syke mennesket. Oslo. Acribe, 2006


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L