Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > VFP3006/1 Partnerskap i velferd

Partnerskap i velferd
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VFP3006/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jan Andersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Velferdsforvaltning
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kommunene har blitt stadig mer sentrale leverandører av velferdstjenester. Dette skjer i samspill både med aktører på fylkeskommunalt og statlig nivå, og med private og frivillige aktører. Styringen skjer på flere nivåer, grensene mellom det offentlige og private blir mer flytende, det utvikles nye relasjoner gjennom konkurranseutsetting av tjenesteproduksjon eller inngåelse av samarbeidsordninger. Denne utviklingen aktualiserer behovet for samhandling og koordinering av ulike aktører for å kunne nå helhetlige målsettinger og for å gi tilfredsstillende tjenester til personer med sammensatte og omfattende behov.

Emnet omfatter studier av forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene innen offentlig sektor og hvordan aktører på forskjellige nivåer samspiller i løsningen av velferdsoppgavene (tverrfaglig og tverretatlig samarbeid). Samarbeid mellom offentlige virksomheter og ulike typer av private og frivillige aktører i sivilsamfunnet vil vektlegges. Partnerskap er et sentralt gjennomgående perspektiv som et alternativ til markedskonkurranse eller hierarkisk styring. Partnerskapsbegrepet er ikke tradisjonelt benyttet innen velferdssektoren, men det kan synes som dette er i ferd med å endre seg, for eksempel benyttes partnerskap mellom staten og kommunene i forbindelse med NAV-reformen. Videre benyttes partnerskapsbegrepet også på individnivå om relasjonen mellom tjenesteapparatet og brukere. Konkret analyseres NAV-reformen og andre nyere reformer og organisasjonsformer innen velferdssektoren, som har som siktemål å koordinere tiltak og tjenester.

Læringsmål

Studentene skal utvikle innsikt i hvordan tverretatlig samarbeid og samarbeid mellom offentlige og private velferdsaktører kan organiseres i forvaltning av velferd. Dette vil innebære kunnskap om relasjonen mellom forvaltningsnivåene og innsikt i noen konkrete velferdsreformer. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om private og frivillige innslag i velferdssektoren og kunne diskutere fordeler og ulemper ved ulike løsninger, særlig med henblikk på konsekvensene for brukerne.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om partnerskap som perspektiv og organisasjonsform og kunne diskutere muligheter og utfordringer knyttet til dette i forhold til velferd.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, seminarer og individuelt arbeid.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdsforvaltning


Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav.

Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L