Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS1003/1 Forvaltningsrett I

Forvaltningsrett I
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1003/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Lengde
Emnet går over to semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Ørnulf Rasmussen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes her statlige og kommunale organ som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgeren, eller om staten eller kommunen sin egen virksomhet. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkestinget eller styret ved Høgskolen i Lillehammer, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke del av forvaltningen.

Tema for faget forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne – det som også kalles alminnelig forvaltningsrett. Det tas sikte på å gi grunnleggende kjennskap til hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling, i første rekke bestemmelsene i forvaltningsloven. Kravet til rettssikkerhet, forvaltningslovens ramme og systematikk, inhabilitet, varsel, innsyn, kontradiksjon, kravet til vedtak og klagereglene vektlegges.

Læringsmål

Målet med kurset i forvaltningsrett er at studentene skal øve opp evnen til å analysere, drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige problem på grunnlag av allment akseptert juridisk metode. Det forutsetter grundig kjennskap til de sentrale bestemmelsene i forvaltningsloven som stiller krav til saksbehandlingen i forvaltningen og de hensyn som begrunner bestemmelsene. Særlig skal her nevnes:

  • Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen.
  • Virkeområdet for forvaltningsloven, oppbyggingen av loven og sentrale begreper
  • Inhabilitet
  • Forvaltningens plikt til å utrede saken, og den retten parten har til varsel og til å få uttale seg
  • Retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlegloven
  • Kravene til form og begrunnelse av vedtak
  • Klage over forvaltningsvedtak og omgjøring av vedtak utenfor klagesak
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen.
Arbeidskrav

2 arbeidskrav:

  1. Deltakelse i emne- og skriveseminar (øvelse i faglig skriving med tilbakemelding fra medstudenter og lærer)
  2. Skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse
Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L