Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS1005/1 Examen facultatum for jurister

Examen facultatum for jurister
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1005/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Håkon Glommen Eriksen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ex Fac for jurister er delt i tre deler

- rettsfilosofi

- verdier i vårt rettssystem

- juss og politikk

I delen om rettsfilosofi gjennomgås rettsfilosofiske posisjoner fra framveksten av moderne rettspositivisme på 1600- tallet og fram til dagens posisjoner. Skillet mellom positivisme og naturrettstenkning blir vektlagt. I delen om verdier i vårt rettssystem, tar emnet for seg spørsmål om rettsstat, om rettens legitimitet, og om rett og moral. I delen om juss og politikk legges det opp til kritisk tenkning rundt de løsninger som rettsordenen har valgt, særlig med fokus på rettferdig fordeling og på straff. Det at juridiske ordninger overtar for politiske prosesser (rettsliggjøring) blir også tematisert.

Læringsmål

Ex Fac for jurister skal gi studentene:

- en overordnet forståelse av retten med perspektiver helt fra de sentrale debatter i rettsfilosofiens historie til dagens rettslige utviklingstrekk

- kunnskap om de viktigste rettsfilosofiske posisjonene i vår kultur

- kunnskap om oppbyggingen av det norske rettssystem med de verdier og prinsipper det bygger på, slik som bl.a. rettsstatsverdier og legitimitet

- øvelse i å tenke kritisk på de løsninger som rettsordene har valgt, og på funksjonsdelingen mellom rett og politikk i samfunnet

- kunnskap om sentrale teorier om rettferdighet og om straff

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium, forelesninger, seminarer, skriftlige innleveringer, skriftlig tilbakemelding på besvarelser.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i juss

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Innlevering av to skriftlige øvelsesoppgaver

Eksamensform

Individuell skoleeksamen 6 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L