Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS2007 Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie

Rettskildelære, sammenlignende rett og rettshistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2007
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Rettskildelære-delen av dette emnet er en fordypning i forhold til rettskildelæren på 1. år, og tar sikte på å gi studentene en enda bedre forståelse for hvordan jurister tar standpunkt til rettsspørsmål – hva de bygger på, og hvordan de argumenterer. Faget er generelt og knytter seg til alle de øvrige juridiske fagene ved at tema for rettskilde- og metodelæren er hvilke kilder, hensyn og avveininger som er relevante for rettslige standpunkt, og de krav som stilles til riktige juridiske resonnementer om innholdet og anvendelsen av rettsregler. Gjennom studier av de øvrige juridiske fagene vil studentene ha tilegnet seg en praktisk beherskelse av rettskilde- og metodelæren på de ulike fagområder. Formålet med faget her er å rendyrke en fokusering på rettskilde- og metodespørsmålene, og gi en bedre forståelse av karakteren av og grunnlaget for rettsanvendelsen generelt. Faget fokuserer også på likhetstrekk og variasjoner i rettskildebruken mellom de ulike rettsområder.

Studiet av utenlandsk rett er grunnlaget og utgangsposisjonen for det studium som betegnes som komparativ rett eller sammenlignende rett. Men det omfatter også skrittet videre: Metodisk å sammenligne flere staters rettssystemer, retts-institutter eller regler, for bl.a. å finne likheter og forskjeller.

Retten er formet av et samfunns kulturelle og politiske historie og dets mentalitet. For å forstå utenlandsk rett må man derfor gå inn i det aktuelle lands kultur og dets historie for der å søke etter det som har formet landets rett. Forklaringene på likhetene og ulikhetene i statenes rett finner man ved rettshistoriske sammenligninger. Rettskomparative studier omfatter således også rettshistoriske studier.

Læringsmål

Sammenlignende rett og rettshistorie: studentene skal kunne redegjøre for og vurdere sentrale trekk i norsk og europeisk rettshistorie. De skal også kunne redegjøre for/vurdere likheter og forskjeller mellom sentrale rettssystemer

Rettskildelære: studentene skal, etter endt emne, ha en fordypet forståelse for juridisk metode og samspillet mellom de ulike rettskilder

Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid m/oppgaveløsning

· Lærerstyrt emne- og skriveseminar

· Veiledning

· Oppgaveskriving

Forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i emnet som ledd i et bachelorstudium i juss, må man ha bestått alle foregående eksamener eller ha meldt seg opp til kontinuasjonseksamen.


Arbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L