Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > JUS2008 Menneskerettigheter

Menneskerettigheter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS2008
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget menneskerettigheter angår de grunnleggende krav individet kan stille til myndighetene. Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) er i her av særlig betydning. Kravene innebærer både begrensninger på myndighetsutøvelsen, typisk at det må foreligge lovhjemmel for inngrep, for eksempel i ytringsfriheten (Grunnlovens § 100 og EMK artikkel 10), og at inngrepet ikke må være uforholdsmessig. Skal den enkeltes rettigheter sikres effektivt, kan dessuten visse positive tiltak fra statens side være påkrevd: Adgang til domstolene i visse sivile saker (EMK artikkel 6) kan tilsi at den ubemidlede må tilstås fri rettshjelp. Det er i første omgang nasjonale domstolers ansvar å påse at all myndighetsutøvelse skjer i samsvar med disse prinsipper. Men svikter det her, kan den svikten rammer bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol som avgjør om staten har krenket menneskerettighetene.

Læringsmål

Studentene skal være i stand til å identifisere, diskutere og løse menneskerettslige problemstillinger i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv

Undervisnings- og læringsmetode

· Selvstendig kildestudium

· Forelesninger

· Gruppearbeid m/oppgaveløsning

· Lærerstyrt emne- og skriveseminar

· Veiledning

· Oppgaveskriving

Forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i emnet som ledd i et bachelorstudium i juss, må man ha bestått alle foregående eksamener eller ha meldt seg opp til kontinuasjonseksamen.


Arbeidskrav

Skrive, innlevere og få godkjent en oppgave

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen inntil 6 timer med begrenset adgang til å benytte hjelpemidler.

Hjelpemidler:

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster og rettsskrivningsordbøker.

Emneansvarlig kan særskilt tillate bruk av andre hjelpemidler

Begrenset mulighet til å gjøre antegnelser i hjelpemidlene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L