Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > 1PAR02/3 Emne 1: Kommunikasjon og etikk

Emne 1: Kommunikasjon og etikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR02/3
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet vektlegges etikk, kommunikasjon og samhandling. Ambulansepersonell står ofte i situasjoner av etisk vanskelig karakter. I emnet etikk, belyses generell etisk teori og anvendt etikk i forhold til problemstillinger knyttet til praksis. Studentene vil få opplæring i bruk av etisk refleksjonsmodell for å kunne ta faglig begrunnede beslutninger i etiske dilemmaer de står overfor i sin yrkeshverdag. Likeledes er samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende særdeles viktig i alvorlige og kritiske situasjoner. Kommunikasjon med pasienten, pårørende og andre krever at ambulansepersonellet er systematisk og bevisst i sin dialog med pasient og pårørende. Nonverbale signaler skal tolkes raskt.

Formål

 • Å bidra til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til kommunikasjon og etikk
 • Å bevisstgjøres faglige, personlige og relasjonelle sider knyttet til gjennomføring av veiledning individuelt og i gruppe.
 • Å utvikle evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Innhold: Etikk

 • Verdier og verdigrunnlag
 • Menneskesyn, livssyn og faglighet
 • Innføring i sentrale etiske begreper
 • Etisk refleksjonsmodell
 • Etiske problemstillinger med utgangspunkt i medisinsk teknologi og kunnskapsutvikling
 • Etiske problemstillinger ved livets begynnelse og slutt

Innhold: Kommunikasjon

 • Innføring i grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger i kommunikasjon.
 • Helseprofesjoner og praktisk kommunikasjon
 • Kommunikasjons- og relasjonsteori
 • Spesielle kommunikasjonsutfordringer:Kognitive endringer (eks. ved akutt/kritisk sykdom/ulykke)
 • Fysiske endringer (eks. afasi, syns og hørselshemming, aldersdemens)
 • Kultur og språk
 • Kriseteorier, stress og stressreaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Mestringsteorier og mestringsstrategier
Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha videreutviklet kunnskaper og ferdigheter i:

 • etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelse
 • å anvende etisk refleksjonsmodell
 • begrunne beslutninger faglig i etiske dilemmaer
 • ulike former for kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller
 • kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende i ulike situasjoner
 • gjenkjenne krise og mestringsstrategier
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil innbefatte to samlinger. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. Studiet vil inneholde forelesninger, etterlesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet.


Arbeidskrav

Studentene skal besvare 2 arbeidskrav i form av en gruppeoppgave som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent. Mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere og få godkjent en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.

Eksamensform

Skriftlig individuell 2 dagers hjemmeeksamen .

Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt

Erstatter
Emne 1: Kommunikasjon, veiledning, etikk i tidligere studieplan
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L