Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > 1PAR03/2 Emne 4: Akuttmedisin 1

Emne 4: Akuttmedisin 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PAR03/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Knut Hovda
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Language of instruction - Norwegian
Emneeier
Paramedicstudiet
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Med bakgrunn i tidligere ervervet kunnskap i fysiologi og anatomi introduserer i dette emnet nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse.

Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om de sentrale indremedisinske akutte tilstandene, som for eksempel:

 • Lungesykdommer (astma, hjertesvikt,lungeødem, kroniske sykdommer)
 • Hjertesykdommer (akutt coronarsyndorm, angina, hjerteinfarkt, hjertestans, rytmeforstyrrelser, differensialdiagnostikk)
 • Endokrine sykdommer (med fokus på pancreas og skjoldbruskkjertel)
 • Nevrologi (kroniske og akutte tilstander, inkludert hjerneinfarkt og hjerneblødning)

Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, herunder:

 • Anamneseopptak (struktur og intervjuteknikk)
 • Undersøkelsesteknikk (inkludert alle elementer i akuttmedisinsk ”status præsens”)
 • Undersøkelsesteknikk(med fokus på de ovenfornevnte akuttmedisinske problestillinger)
 • Dokumentasjon (krav, formell og uformell betydning, juridiske aspekter, gjennomføring)

Sentrale metodiske emner som dekkes er:

 • Pasientbehandling/behandlingsteknikker(luftveisvurdering og sikring, sirkulasjonsvurdering og behandling)
 • Relevant medisinsk.teknisk utstyr
 • Klinisk beslutningstaking og prioritering (vurderinger av tilstander og hvordan diagnose og vitalfunksjoner påvirker hastegrad)
 • Relevant farmakologi, administrasjonsteknikk og medikamentlære
Læringsmål
 • Studenten skal tilegne seg gode og målbare kunnskaper om tidlige symptomer og tegn på alvorlig sykdom, korrekt diagnostisk arbeid og om de behandlingsteknikker (mange er sertifiseringsbelagte) som oftest er aktuelle.
 • De skal utvikle en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kunne gjøre rede for hvordan man på en profesjonell måte kan anvende sine kunnskaper for best mulig å kunne ivareta pasientens fysiske, psykiske og åndelige behov.
 • Studentene skal utvide sin kliniske og teoretiske kunnskap/forståelse og kunne gjøre rede for sykdomshyppighet, patofysiologi, kliniske tegn og diagnostisk fremgangsmåte i møtet med pasienter som lider av en av de vanligste akutte tilstandene i hjerte, sirkulasjonssystem, lunger, sentralnervesystem eller endokrine system.
 • Kunnskap om luftveisvurdering –og håndtering, relevant utstyr og klinisk biokjemi er også sentral i dette semester.
 • Studentene skal etter semesteret kunne føre en tilfredstillende ambulansejournal og kunne gjøre rede for juridisk og medisinsk viktighet av god journalføring.
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil innbefatte to samlinger a 3 dager. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med ærmere angitte arbeidskrav. Studentene skal også arbeide selvstendig med pensumlitteraturen. Studiet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt

Forkunnskaper

Emne 3a og 3 b må være bestått for å kunne gjennomføre emne 4.


Arbeidskrav

Arbeidskravet består av en gruppeoppgave

Eksamensform

Skriftlig individuell skoleeksamen over 6 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L