Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > INT1001 Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Kirsti Stuvøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av en åpen økonomi og gir bl.a. innføring i grunnelementer i enkel handelsteori, handelspolitiske forhold, valuta og internasjonal makroøkonomi. Fordeler, ulemper og omfordelingsvirkninger av frihandel belyses ut fra ulike teoretiske perspektiver. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Videre legges vekt på å vise de sektorielle, regionale og fordelingsmessige effekter av handel og det internasjonale system på nasjonalstater med åpne økonomier.

Læringsmål

Kunnskapsmål:
• Grunnleggende kunnskap om handelsteori og internasjonal makroøkonomi.
• Kunnskap om internasjonale økonomiske strukturer og ulike teoretiske perspektiv.
• Kjenne til sentrale internasjonale organisasjoner i internasjonal politisk økonomi og
deres funksjon
• Kunne beskrive de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som omgir
nasjonalstatene.

Ferdighetsmål
• Evne til å drøfte betydningen av økonomiske og politiske integrasjonsprosessenes for
import- og eksportkonkurrerende næringer og for utformingen av statlig politikk.
• Analysere betydningen av internasjonale økonomiske strukturer for fordelingen
mellom fattige og rike land

Generell kompetanse
• øke forståelsen for sammenhengen mellom økonomi og politikk i internasjonale
relasjoner og gjøre rede for dette i skriftlig arbeide
• evne til å kritiske vurdere nasjonalstatens endrede handlingsbetingelser i lys av
politiske og økonomiske integrasjonsprosesser

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide
med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie

Emne er valgbart for
Bachelorstudenter ved HiL
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig gruppeoppgave på 15 sider.

Eksamensform

5 timers dagseksamen

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L