Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > SHI1004/1 Internasjonal politikk

Internasjonal politikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SHI1004/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring. 2. halvdel av semesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Kirsti Stuvøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i teorier og aktuelle temaområder i internasjonal politikk. Sentralt i emnet er fagets teoritradisjoner om hvordan stater og andre aktører derunder internasjonale organisasjoner og interesseorganisasjoner former internasjonal politikk. Emnet dekker både tradisjonelle teorier, som realisme og liberalisme, og de nyere teoriperspektivene som kritiserer disse. Teoretiske perspektiv er verktøy som brukes til å forstå internasjonal politikk. Sentralt i dette emnet er derfor øvelser i analyse av aktuelle hendelser med eksempler fra utviklingen i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige forhold. Emnet gir på denne måten innsikt i sentrale fagbegreper som anarki, makt, suverenitet, sikkerhet, identitet og interesser. Tematisk omfatter emnet sikkerhetspolitikk, FN systemet, nord-sør relasjoner, klimaendringer og ressursforvaltning.

Læringsmål

Ved emneslutt skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskapsmål:

  • kunnskap om fagbegreper og perspektiver i studiet av internasjonal politikk
  • kunnskap om aktører og institusjoner i internasjonal politikk
  • kjenne til viktige kilder for studiet av internasjonal politikk

 Ferdighetsmål:

  • kunne redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på internasjonal politikk og hvordan de skiller seg fra hverandre (strukturer og aktører)
  • kunne analysere internasjonal politikk med hensyn til begreper som sikkerhet, makt, suverenitet, identitet og interesser
  • kunne selvstendig vurdere ulike tolkninger av hendelser i internasjonal politikk

Generell kompetanse:

  • bli bevisst egne holdninger i valg av analytisk innfallsvinkel gjennom diskusjon av ulike teoretiske perspektiv på internasjonal politikk.
  • besitte en kritisk sans for egne standpunkt om internasjonal politikk og slik ha grunnleggende kunnskap for videre studier.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet består av 16 forelesninger (to dobbelttimer to ganger i uka) og 6 seminar (totalt 12 timer). Pensumlitteraturen omfatter tre lærebøker og utvalgte artikler og bokkapitler i et kompendium, totalt 1103 sider. Til seminarene bidrar studentene med muntlige presentasjoner, forberedelse av pensumlitteratur og rollespill. Det er et arbeidskrav at studentene bidrar med en muntlig presentasjon i seminar, se under arbeidskrav for mer.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier, Bachelorstudiene i Samtidshistorie og Internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som vil bli tilbudt emnet som valgemne vil bli klart senere)
Arbeidskrav

Arbeidskravet omfatter muntlig presentasjon i seminar som etterfølges av en 5-siders skriftlig oppgave. Arbeidet skal altså først presenteres på seminar og deretter leveres skriftlig i form av en artikkel. Arbeidskravet gjennomføres i grupper og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Den må være levert og godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave på maks. 10 sider med 1,5 linjeavstand, punkt 12 skriftstørrelse (ca. 3500 ord). Forside og litteraturliste er kommer i tillegg. Det gis to uker tid og veiledning tilbys. Karakterskala er A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L