Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning

Krig, konflikt og konfliktløsning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SHI1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 

Emnet krig, konflikt og konfliktløsning baserer seg på to disipliner: statsvitenskap og juss. Studentene introduseres til temaet konflikt og krig gjennom juridiske og statsvitenskapelige definisjoner. Temaene dagens konfliktmønster og årsaker til henholdsvis borgerkriger og mellomstatlige kriger presenteres gjennom nyere funn fra fredsforskningen, illustrert ved både pågående og avsluttede konflikter. Ulike teorier om hvorfor væpnet konflikt bryter ut blir diskutert. Sentrale teorier om årsaker til mellomstatlige kriger og borgerkriger blir diskutert.

 

I den juridiske tilnærmingen til krig som tema blir to hovedspørsmål tatt opp. For det første: Hvilke regler gjelder for å gå til krig? FN-pakten oppstiller sentrale prinsipper. Sikkerhetsrådets fortolkning av disse prinsippene, og rettsutviklingen siden 1990-tallet, blir gjennomgått. For det andre: Hvilke regler gjelder for parter som fører krig? Hovedprinsippene i Genevekonvensjonene, som danner kjernen i den internasjonale humanitærretten, blir presentert. En del av diskusjonen vil være i hvilken grad krigene etter den kalde krigen har blitt ført innenfor rammene av folkerettens bestemmelser.

 

Som en oppfølging av det sistnevnte hovedspørsmålet, blir to viktige internasjonale fremskritt det siste tiåret diskutert: Internasjonal våpenkontroll og nedrustning samt internasjonal straffeforfølging. Har internasjonale forbud mot bestemte våpentyper noen konsekvenser for hvordan kriger føres, og dermed for forholdene for sivile som er rammet av krig? Hvilke sanksjoner kan vente personer som begår forbrytelser mot folkerettens bestemmelser?

 

Overgang fra krig til fred, og hvordan fred kan skapes, er også gjenstand for diskusjon. Hvilke virkemidler besitter det internasjonale samfunnet for å bilegge konflikter mellom land? Hvilke politiske, rettslige, sosioøkonomiske og sikkerhetsmessige ordninger er avgjørende for å skape fred i land som har vært rammet av borgerkrig, og hvordan kan det internasjonale samfunnet bistå på en konstruktiv måte?

Læringsmål

Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000002555 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000002539

 

Kunnskapsmål: Studentene skal ha kunnskaper om

  • hovedtrekkene i konfliktmønsteret etter den kalde krigen
  • sentrale teorier om årsaker til væpnete konflikter
  • folkerettens regler for å gå til krig og for krigføring
  • internasjonale rammeverk for nedrustning
  • internasjonal strafferett
  • internasjonale virkemidler for konfliktløsning og fredsbygging.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne nyttiggjøre seg pensumbidragene til å utarbeide skriftlige besvarelser. Studentene skal kunne innhente informasjon, systematisere informasjonen og presentere den skriftlig. Studentene skal også kunne gi konstruktive kommentarer på andres studenters tekster.

 

Generell kompetanse: Studentene skal kunne fullføre en gitt skriftlig besvarelse innen en gitt tidsfrist.

Undervisnings- og læringsmetode

 

Undervisningen foregår som forelesninger og seminarer. Emneansvarlig og studentene skal også bruke et elektronisk klasserom i undervisningen.

 

Forelesningene vil være teoretisk orienterte med illustrasjoner av empiriske eksempler. Formålet med seminarene er at studentene skal få øvelse i oppgaveskriving og forbedre egen fremstillingsevne.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i Samtidshistorie og Internasjonale studier, Bachelorstudiene i Samtidshistorie og Internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme i utdanningsplanene)
Arbeidskrav
  • En individuell skriftlig oppgave på maksimalt fem sider. (Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, linjeavstand 1,5) Litteraturliste kommer i tillegg.
  • Et skriftlig notat med kommentarer til besvarelsen til en medstudent. Krav til hva kommentarene må inneholde blir spesifisert.
Eksamensform

 

Skriftlig hjemmeeksamen innenfor en tidsramme på fire dager.

Den skriftlige besvarelsen skal være maksimalt åtte sider. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse, vedlegg og litteraturliste. Oppgaven skrives i A4-format med linjeavstand 1,5, skrifttype Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse og ”normale” marger (ca 2,5 cm).

Tillatte hjelpemidler

Alle

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L