Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > BHIS2001 Internasjonal fredspolitikk

Internasjonal fredspolitikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BHIS2001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Øyvind Tønnesson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Internasjonal fredspolitikk tar for seg bestrebelsene i
det 20. århundre på å utvikle en internasjonalt rettssamfunn som kunne redusere forekomsten
av krig og voldelige konflikter. Disse bestrebelsene ledet til etablering av institusjoner og
spredning av normer som regulerer forholdet mellom stater, men som også fremmer bestemte
former for samfunnsutvikling innenfor enkeltstater. Internasjonal fredspolitikk er preget av
stater i samarbeid, men har også vært utviklet transnasjonalt, av ikke-statlige organisasjoner
og nettverk. De ideer slike ulike aktører har stått for, er i høy grad utviklet i deres møter med
bestemte historiske situasjoner. Ved å gå gjennom konkrete historiske eksempler og
saksforhold søker vi i studieemnet Internasjonal fredspolitikk å øke forståelsen av
kompleksiteten i det internasjonale arbeidet for fred. Emnet er historiefaglig forankret, men
knytter an til sentrale teoretiske perspektiver i internasjonale studier. Gjennom oppgaver som
blir gitt, stilles studenten også overfor realistiske utfordringer knyttet til det å analysere og
vurdere fredspolitiske aspekter ved aktuell norsk utenrikspolitikk.

Det opereres med fire tematiske dimensjoner – en ideologisk, en humanitær, en rettslig, og en
knyttet til vitenskapens rolle:
• Den liberale internasjonalisme og dens historiske motpoler
• Utviklingen av humanitære idealer og dilemmaer
• Visjoner om en universell rettsorden – fra statssuverenitet til menneskerettigheter
• Fredsforskning og utdanning – byggematerialer for varig fred?
Både i undervisning, arbeidskrav og eksamensopplegg legges det opp til at studenten skal
utnytte bredden i tidligere gjennomførte emner innen HiLs studieprogram i internasjonale
studier med historie.

Læringsmål

Kunnskapsmål:
• sentrale begreper innen studiet av internasjonal fredspolitikk
Etter fullført studieemne skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om
• hovedtrekk i den historiske utviklingen av liberal internasjonalisme og dens
institusjonelle uttrykk fra Haag-konferansene i 1899 og 1907, via Folkeforbundet, til
dagens FN
• ledende fredspolitiske aktører, deres handlingsrom og arbeidsformer, samt deres grad
av politisk gjennomslag i ulike land og historiske faser
• faktorer som har ført til "fredssakens" økende omfang, fra krav om nedrustning,
internasjonale voldgiftsavtaler og en internasjonal domstol i årene før første
verdenskrig, til kollektiv sikkerhet, humanitært arbeid og omfattende
institusjonsbygging i mellomkrigstiden, og til økonomisk samordning,
bistand/utviklingshjelp, samt arbeid for universelle menneskerettigheter etter 1945
• forestillingene om Norge som småstat og "fredsnasjon", og deres historiske grunnlag

Ferdighetsmål: Etter fullført studieemne skal studenten ha videreutviklet sin evne til å
analysere og presentere kompliserte saksforhold, med utgangspunkt i bredden av de
kunnskaper og teoretiske innsikter hun/han har tilegnet seg i dette og tidligere fullførte
studieemner. Hun/han skal ha utviklet sin evne til på kort tid å innhente og vurdere relevant
informasjon, formidle denne skriftlig innen sjangre som kan være relevante i arbeidslivet, og
vise et bevisst forhold til den henvisningsskikk som gjelder for sakprosa. Studenten skal være
i stand til, alene og i samarbeid med andre, å forberede og gjennomføre tilsvarende muntlige
presentasjoner etter bestilling.

Generelle kompetansemål: Studenten skal ha videreutviklet sine evner til å vurdere internasjonale
saksforhold både prinsipielt og pragmatisk, med et aktørperspektiv, og til å erkjenne og
forholde seg til dilemmaer og paradokser. Studenten skal ha en forståelse av det gjensidige
påvirkningsforholdet mellom nasjonale, transnasjonale og mellomstatlige endringsprosesser
og kunne forholde seg til sjangerkrav og rolleforventninger i analysearbeid for institusjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Læringen foregår gjennom selvstudium av pensumlitteratur; gjennom seminarer der
studentene, inndelt i storgrupper, presenterer og diskuterer utvalgte pensumbidrag; gjennom
forelesninger der sentrale temaer og problemstillinger gjennomgås og drøftes; og gjennom de
skriftlige arbeidskrav som leder opp til eksamen. Emneansvarlig gir detaljerte
tilbakemeldinger på ett av de skriftlige arbeidskravene. På det andre gir studentene hverandre
skriftlige kommentarer/vurderinger, mens emneansvarlig bare vurderer godkjent/ikke
godkjent og gir overordnede muntlige kommentarer i plenum. Kommentarene skal være til
hjelp i studentens eksamensforberedelse.

Forkunnskaper

Emnet forutsetter et studium tilsvarende HiLs studium i samtidshistorie eller et studium innen statsvitenskap eller internasjonale studier av samme omfang og som gir et tilsvarende kunnskapsgrunnlag.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Arbeidskrav

Det er tre arbeidskrav som alle må være bestått for at man skal
kunne gå opp til eksamen:
• Studenten skal i samarbeid med en eller to andre presentere og diskutere et
pensumbidrag, samt relatere dette til dagsaktuelle problemstillinger, i sin
seminargruppe.

• Det skal skrives en aviskronikk om et oppgitt tema. Denne gis det detaljert
tilbakemelding på.
• Det skal skrives en kort rapport, et beslutningsnotat eller en prosjektbeskrivelse med
utgangspunkt i et oppgitt tema. Tema og sjanger som oppgis er felles for alle.

Eksamensform

Det avholdes muntlig eksamen der studenten først gir en kort, forberedt presentasjon av ett av
sine skriftlige arbeidskrav for en ekstern sensor som ikke har lest dette, og deretter
gjennomføres det en samtale med utgangspunkt i spørsmål knyttet til ulike
temaer/problemstillinger som er behandlet i pensum/undervisning. Eksaminasjonen
gjennomføres innenfor en total ramme på 20-25 minutter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L