Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori

Spesialpedagogisk teori
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPE3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Jenny Steinnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Innføring i pedagogikk som vitenskap, og i sentrale, pedagogisk- filosofiske grunnlagsproblemer:
  • Teori-/praksisproblemet
  • Individ- og samfunnsforståelse
  • Faghistorikk og institusjonshistorie
 • Innføring i sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
 • Kritiske perspektiv på individualisering som samfunnsmessig praksis. Avvik og spesialpedagogiske tiltak sett i lys av ulike faglige forståelsesformer:
  • Individual-teoretisk ; avvik/funksjonshemming, forklart som individuell patologi
  • Samspillsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som sosial konstruksjon
  • Samfunnsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som konsekvens av økonomisk-materielle strukturer isamfunnetPoststrukturalistiske; avvik/funksjonshemming forklart fra alternative tilnærminger, rase-, feminisistisk/kjønns-, kultur- og språkteoretisk perspektiv

Pesialpedagogisk teori - pedagogiske og spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Hensikten med dette studieemnet er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi ansatser til handling. Problemområdet pedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer.Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.

Læringsmål

Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens vtenskapshistorie, perspektiver og grunnlagsproblemer

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

Forkunnskaper

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning, eller helse- eller sosialfaglig utdanning. Gjennomført emne 1. (Jfr. ?Målgrupper, opptakskrav og kompetanse?)

Emne er obligatorisk for

Master i Spesialpedagogikk


Arbeidskrav

Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnets tema (inntil 15 sider). Det gis veiledning.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L