Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > IDR2002 Fysisk aktivitet og helse II

Fysisk aktivitet og helse II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR2002
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Eirik Grindaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom dette emnet skal studenten gis innsikt i problemstillinger, teorigrunnlag, og forskning som ligger til grunn for valg av treningsmetoder, type aktivitet og dosering innen forebygging og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i befolkningen. Studenten skal planlegge og gjennomføre tilpasset trening for ulike personer og målgrupper. Emnet skal gi studenten den teoretiske bakgrunn for ernærings betydning for helsen. Helsepsykologiske teorier og modeller har en spesiell plass i dette emnet som grunnlag for å kunne veilede ulike personer og målgrupper i forhold til fysisk aktivitet

Læringsmål

Kunnskaper

  • Ut fra kunnskap om patologi, menneskets fysiologi og treningsfysiologi kunne vurdere og bedømme hvordan fysisk aktivitet kan brukes som forebyggende og behandlende middel for følgende sykdommer og tilstander: Hjerte- og karsykdommer, Diabetes type 1 og 2, Metabolsk syndrom, Overvekt og fedme, Kreft, Mental helse
  • Gjøre rede for generelle aldringsprosesser, sykdommer som rammer eldre og betydningen av fysisk aktivitet
  • Gjøre rede for betydningen av fysisk aktivitet i forbindelse med graviditet
  • Spesielt innen temaet ernæring: Gjøre rede for sentrale ernæringsanbefalinger, Gjøre rede for funksjon, behov og gode matkilder for de ulike næringsstoffer i det norske kosthold. Gjøre rede for ernærings betydning relatert til diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, fedme og kreft
  • Spesielt innen temaet helsepsykologi: Kjenne til de grunnleggende psykologiske prosessene som ligger bak helseatferd og atferdsendringer. Gjøre rede for sentrale modeller/teorier for å påvirke fysiske aktivitetsvaner, og kunne vurdere hvordan disse kan brukes i praktisk arbeid

Ferdigheter

  • Kunne velge treningsmetoder, aktivitetsformer, og dosering, for å forebygge og behandle nevnte sykdommer og tilstander, og instruere personer på individ- og gruppenivå i forhold til dette
  • Analysere og trekke ut relevant dokumentasjon fra forskings- og utviklingsarbeid, og bruke dette som grunnlag for veiledning og instruksjon innenfor fysisk aktivitet og ernæring
  • Foreta enkle helserelaterte tester og tolke disse, og formidle resultater fra gjennomførte tester på en pedagogisk og etisk måte
  • Vise innsikt og praktisk forståelse av endringsfokusert rådgivning som verktøy for personer som ønsker å endre sine aktivitetsvaner og livsstil for øvrig  
  • Anvende egnede verktøy for kostholdsregistrering
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, rapporter, praktiske timer, studentframlegging

Forkunnskaper

Emnene ”Idrettsfysiologi I” og ”Fysisk aktivitet og helse I” må være bestått for å kunne ta emnet.

Emne er obligatorisk for

Ba idrett


Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre arbeidskrav med både teoretisk og praktisk tilnærming. Arbeidskravene vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og alle arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Krav om minst 80 % oppmøte i de undervisningstimer som defineres som obligatoriske

Eksamensform

Individuell praktisk metodisk og muntlig eksamen. Gjennomføring av praktisk treningsøkt og påfølgende muntlig eksaminasjon. Gradert karakter.

Fastsettelse av karakter: Det gis en samlet karakter på eksamenen (praktisk + muntlig). Karakter blir satt ut fra et helhetsinntrykk av to likeverdige deler, der del 1 er plan, gjennomføring og utspørring i praktisk økt, og del 2 er en utspørring i faget generellt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L