Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > PED3011/1 Pedagogisk filosofi og teori

Pedagogisk filosofi og teori
Back Tilbake
Kode
PED3011/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Øivind Haaland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg pedagogisk teori og filosofi. Undervisningen vil behandle teorier om dannings, oppdragelses, sosialiserings og læringsprosesser. Pedagogikk som vitenskap har både en teoretisk og en praktisk interesse. Dette gjør at faget ikke kan begrenses til å utvikle kunnskap om fagets gjenstand. Faget må også danne grunnlag for og gi ansatser til handling. Dette medfører at etiske og normative spørsmål står sentralt også på fagets teoretiske nivå. I lys av pedagogiske teoriers grunnbegreper slik som drift, vekst, atferd, handling/virksomhet, tekst/skriving etc. reises etiske spørsmål knyttet til makt og oppdragelse; f.eks. frihet og determinisme, inngrep og overgrep, individualitet/mangfold og myndighet etc. Spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse vil på den måten stå sentralt når man tar for seg utvalgte teorier i faget.. I emnet pedagogisk teori vil teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av teoretiske og filosofiske problemer.. Aktuelle problemstillinger kan være: Hvordan er toneangivende teorier forståelse av selv, kunnskap, representasjon og dannelse? Hva er læring? Hvilke perspektiver ligger til grunn for ulike læringsteorier? Hva er kunnskap? Hvordan varierer oppfatningen av kunnskap med teorienes grunnbegrep? I perspektiv av pedagogikkens sentrale plass i opplysningsprosjektet, hvilken betydning kan kritikken av opplysningstidas vitenskapsideal få for pedagogisk teori og praksis? Hvilken betydning har dette for forståelsen av for eksempel selvet, kunnskap, representasjon, makt, autonomi, fellesskap, danning, oppdragelse og læring? Modulens forskningsinnretningen sikres på denne måten ved at studieopplegget hjelper studentene til å stille spørsmål, mer enn det svarer på spørsmål som ikke er stilt

Læringsmål

Pedagogisk teori skal gi innsikt i sentrale teorier om dannings, oppdragelses, sosialiserings og læringsprosesser. Det skal også gi innsikt i teoretiske implikasjoner av teori/praksis problemet. Studieemnet gir studentene anledning til fordypning i aktuelle teoretiske spørsmål knyttet til faget. Emnet gir også anledning til diskusjon av fagets selvforståelse i en tid hvor gamle forståelser av for eksempel selv, identitet, kunnskap, sannhet, virkelighet etc. er utfordret .

Målet er at studentene tilegner seg:

 •  

  innsikt i sentrale teorifelt innen pedagogikken

   

 •  

  innsikt i begreper som kunnskap, læring, danning, selv, identitet

   

 •  

  innsikt i grunnlagsteoretiske spørsmål (fagets selvforståelse)

   

 •  

  øvelse i kritisk analytisk anvendelse av teori på praktisk pedagogiske problemer

   

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i emnet vil bestå i en veksling mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Det forventes at studentene gjennom seminarer tar aktivt del i undervisningen ved å legge fram egne arbeider og ved litteraturpresentasjoner.

Emne er obligatorisk for

Master i pedagogikk


Eksamensform

Studentene skal i løpet av undervisningsperioden skrive en essay-oppgave på 15sider. Selvvalgt problemstilling (innen rammen av pedagogisk teori). Oppgaven leveres inn til eksamen på fastsatt dato.

Erstatter
Emnet bygger på deler av emnet Pedagogisk historie og grunnbegreper som utgår og erstattes
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L