Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > ØKA1011 Statistikk

Statistikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1011
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Emnet går over et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Steinar Hov
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger
  • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter
  • Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, m.m.
  • Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling, m.m.
  • Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians
  • Estimering: Punktestimering og intervallestimering
  • Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon
  • Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m.
  • Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten
Læringsmål

Mål: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning, egentrening gjennom nettstøttet undervisningsmateriell (Fronter)

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Obligatoriske regneoppgaver knyttet til de ulike emnene.

Eksamensform

Skriftlig eksamen i vårsemesteret.

Erstatter
Tilsvarer: Grunnleggende matematikk (MEM1), Grunnleggende statistikk (MES1)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L