Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked

Prosjekt, organisering, marked
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KPL1007/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utgjør høstsemesteret på årsstudiet og 1.studieår av bachelorstudiet i kulturprosjektledelse, og består av grunnkurs på flere fagområder samt praktisk prosjektarbeid:

 • Prosjektledelse med særlig vekt på kulturfeltet
 • Organisasjonsteori med særlig vekt på kulturfeltets organisering
 • Markedsføring og markedsføringsteori med særlig vekt på kulturlivets tilbud og målgrupper
 • Grunnleggende innføring i kulturpolitikk og kulturteori (videreføres i vårsemesteret)
 • Praktisk prosjektarbeid i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv
Læringsmål

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • beherske prosjektteoretiske begreper og verktøy for planlegging og styring av kulturprosjekter
 • analysere virksomheter i kulturfeltet i et organisasjonsteoretisk perspektiv
 • forstå viktige funksjoner og relasjoner mellom ulike aktører i og rundt et prosjekt
 • forstå og gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprinsipper, -former og -prosesser, inkludert organisasjoners forhold til sine omgivelser
 • gjøre rede for markedsføringsteoretiske tenkemåter og beherske sentrale begreper i dette faget
 • forstå prosesser og mekanismer i markedsføring av varer, tjenester og opplevelser
 • formulere og presentere kulturprosjekter
 • reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • gjøre rede for kulturlivets og kulturpolitikkens særtrekk og virkemåter
 • gjennomføre oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter
 • samarbeide og kommunisere med aktører i kulturlivet
Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer forventes studentene å arbeide med studentene å arbeide med skriftlige oppgaver, presentasjoner av stoff, pitching etc. (individuelt og i grupper). Emnet omfatter også obligatorisk praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter, under veiledning.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kulturprosjektledelse
Bachelor i kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav
 • Innleverings- og presentasjonsoppgaver knyttet til de ulike delkursene
 • Deltakelse i praktisk prosjektarbeid
 • Innlevering av refleksjonsnotat og timeoversikt fra det praktiske prosjektarbeidet
 • Deltakelse i evalueringsmøte etter det praktiske prosjektet
Eksamensform
 • Organisasjonsteori: 1 ukes hjemmeeksamen i gruppe (teller 40% av karakteren på emnet)
 • Prosjektledelse: 4 timers skoleeksamen (teller 30 % av karakteren på emnet)
 • Markedsføring - 4 timers skoleeksamen (teller 30 % av karakteren på emnet)

Alle deleksamener må være bestått for å få karakter på emnet.

Erstatter
KPL1005/1 Kultur og prosjektledelse
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L