Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Veiledning på individnivå

Veiledning på individnivå
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semster
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
45
Emneansvarlig
Høgskolelektor Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet setter fokus på veiledning på individnivå. Teorier om kommunikasjon og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag, slik at teoriene og deltakernes egne erfaringer kan danne grunnlag for kompetanseutvikling. Videre vil deltakerne få innsikt i selvledelse for å øke bevisstheten omkring egne muligheter til å påvirke egen motivasjon, prestasjon og utvikling som veileder. Deltagerne vil arbeide med problemstillinger knyttet til erfaringer i egen yrkesrolle.

Læringsmål

Det er et hovedmål at deltakerne gjennom emnet skal:

  • tilegne seg oversikt over relevante retninger og teorier i individuell veiledning, og hvordan dette kan integreres i egen veilederrolle.
  • tilegne seg innsikt og praktiske ferdigheter i grunnleggende humanistiske og etiske prinsipper for god veiledning og kommunikasjon.
  • tilegne seg veiledningskompetanse som har tydelig fokus på brukermedvirkning i et NAV-perspektiv.
  • tilegne seg innsikt og praktiske ferdigheter i selvledelse, bl.a. for å øke bevisstheten om seg selv som veileder.
Undervisnings- og læringsmetode

På samlingene: Forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid, workshops og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet

 

Mellom samlingene: Deltakerne skal trene individuell veiledning og skrive refleksjonslogger med bakgrunn i dette.

Forkunnskaper

Det kreves at deltakere på studiet er ansatt i NAV og arbeider med veiledning av brukere. Studiet fokuserer på å bruke studentenes arbeidsplass som læringsarena

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Arbeidskravene er obligatoriske for alle deltakere.

 

1. Det er obligatorisk deltagelse på samlingene.

 

2. I perioder mellom samlingene: Hver deltaker får tildelt sin personlige HiL-veileder.

I begge periodene mellom samlinger skal deltakerne ha gjennomført konkret individuell brukerveiledning. Deltakerne skal skrive logg med erfaringer fra veiledningene, som sendes HiL for kommentering og godkjenning. Dette er arbeidskravene i studiet.

Eksamensform

Innlevering av en individuell skriftlig oppgave på 3000-5000 ord (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste), hvor det skal redegjøres for og drøftes omkring egen rolle som veileder. Kandidaten vil bli bedt om å knytte relevant pensumteori til konkret praksis.

 

For å gå opp til eksamen forutsettes at alle arbeidskrav er tilfredsstilt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L