Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Veiledning på gruppe og organisasjonsnivå

Veiledning på gruppe og organisasjonsnivå
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
45
Emneansvarlig
Åshild Frida Krüger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på veiledning på gruppe- og organisasjonsnivå. Videre vil emnet gi deltakerne kunnskap om relevant organisasjonsteori og endringsarbeid, og om hvordan veiledere vil kunne virke som pådrivere og deltakere i endringsprosesser på arbeidsplassen. I tillegg vil det bli lagt vekt på å gi deltakerne kjennskap til teorier om nettverk og samarbeid mellom organisasjoner. Veiledere i NAV skal kunne ivareta arbeidsgiverkontakter, og målet er at NAV skal være en profesjonell samarbeidspartner for eksterne partnere.

Læringsmål

Det er et hovedmål at deltakerne gjennom emnet skal:

  • videreutvikle sin veiledningskompetanse fra emne 1, og jobbe systematisk med kollegaveiledning for at kontorets samlede veiledningsinnsats skal bli så god som mulig.
  • utvikle kompetanse om veiledning på gruppe- og organisasjonsnivå.
  • Tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om gruppedynamikk og samhandling.
  • tilegne seg kunnskap om organisasjonsteori med vekt på endringsarbeid.
  • få kunnskap om eksternt nettverksarbeid og kunne anvende dette til å utvikle samarbeid om veiledningsfeltet med aktuelle etater og organisasjoner utenfor NAV.
Undervisnings- og læringsmetode

På samlingene: Forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid, workshops og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet.

Mellom samlingene: Deltakerne skal planlegge og gjennomføre foreskrevne oppgaver på gruppenivå og skrive refleksjonslogger med bakgrunn i dette.

Det gis ekstra veiledning i forhold til ”akademisk” oppgaveskriving.

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Arbeidskravene er obligatoriske for alle deltakere.

  1. Det er obligatorisk deltakelse på samlinger
  2. Periodene mellom samlingene: I begge periodene mellom samlinger skal deltakerne ha gjennomført konkret gruppebasert kollegaveiledning og/eller brukerveiledning. Deltakerne skal skrive logg med erfaringer fra veiledningen, som sendes HiL for kommentering og godkjenning.
Eksamensform

Innlevering av en skriftlig gruppeoppgave på 4000-6000 ord (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste, som redegjør for og drøfter sentrale sider ved et tiltak på organisatorisk/-nettverksnivå som har som mål å styrke NAV-kontorets samlede veiledningsinnsats mot brukerne) og muntlig eksamen (om gruppeoppgaven, om gruppeprosessen og individuelle spørsmål knyttet itl tema fra pensum som har hatt betydning for den enkelte). Muntlig utgjør 30% av karakteren.

For å gå opp til eksamen forutsettes at alle arbeidskrav er godkjent.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L