Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Emne 7: Sykehushospitering

Emne 7: Sykehushospitering
Back Tilbake
Studiepoeng
0
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
0
Emneeier
Paramedicstudiet
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Læringsmålene for sykehushospitering på 9 uker er knyttet direkte til fagtema i emne 4 – 6. Det er derfor en fordel om studenten følger progresjonen som anbefalt, dvs ha gjennomført hospitering før eller under det aktuelle emnet som beskrevet nedenfor.

I direkte samhandling med pasienter kan studenten videreutvikle faglig forsvarlig yrkesutøvelse, og det kan gies utfordringer som er komplekse nok til at læringsmålene for studiet kan nås. Observasjons- og hospiteringspraksis er kortvarige praksisstudier som ikke er gjenstand for studentvurdering. Disse kan være observasjons- og punktpraksis og demonstrasjoner. Studenter skal ha 5 vakter (D-vakt og /eller A-vakt) per praksisuke, eventuelt 4 nattevakter etter avtale.

Observasjons- og hospiteringspraksis har varierende studie- og arbeidsformer og studiedeltaking kan derfor ivaretas på flere måter. Obligatorisk studiedeltaking vil ut fra praksisstudiets mål og innhold derfor bli ivaretatt ved en kombinasjon av:

 • Frammøte
 • Aktiv deltakelse i forhold til målsetting for praksis

Hospiteringsrapport og/eller refleksjonsnotat

 • Demonstrasjon av ferdigheter, ferdighetstest, for å tydeliggjøre basiskunnskaper

Hensikt med hospitering er at studenten uvikler nødvendig handlingskompetanse ut fra gitte læringsmål. Hospiteringen skal gi ambulansepersonell grunnlag for å utøve fagligforsvarlig praksis for den spesialiserte ambulansetjenesten.

Læringsmål

Etter endt hospitering skal studentene ha:

 • Erfaring med og kompetanse i spesialisert ambulansearbeid i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner.
 • Praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter.

Yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samarbeid med annet helsepersonell.

Undervisnings- og læringsmetode

Hospitering relatert til emne 4

Hospiteringen skal skje 5 dager på hjerteovervåkning eller hjertemedisinsk intensivavdeling, 2 dager på Anestesiavdeling. 3 dager på Intensivavdeling eller postoperativ avdeling (kan erstattes av tjeneste i anestesiavdeling), samt 5 dager på akuttmottak.

Minimum antall dager Hospiteringssted Krav til innhold Læringsmål
5 dager Hjerteovervåking eller hjertemedisinsk intensivavdeling
 • Delta i avdelingens arbeid og spesielt fokusere på å gjenkjenne de viktigste rytmeforstyrrelser og behandlingen av disse.
 • Om mulig være med på forarbeid og gjennomføring av elektrokonvertering.
 1. Kunne identifisere hjertepasientens behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg i den akutte sykdomsfasen.
 2. Ha kjennskap til kontroll og vedlikehold av relevant medisinsk - teknisk utstyr.
 3. Kunne delta i utførelse av pleie og stell av pasient.
 4. Kjenne til alle typer medikamentell behandling av hjertepasienter.
 5. Kunne vurdere hjerterytmer etter mål nedfelt i fagplanen.
 6. Kunne delta aktivt ved akuttsituasjoner i avdelingen
2 dager Anestesiavdeling
 • Delta i klargjøring av utstyr.
 • Delta i innnledning av anestesi.
 • Utføre maske-bag-ventilasjon under veiledning minimum 5 ganger.
 • Utføre veiledet intubasjonsforsøk minimum 2 ganger.
 • Delta i avslutning av anestesi og overgang til postoperativ fase minst 7 ganger.
 1. Beherske de grunnleggende teknikker for å etablerer fri luftvei.
 2. Forstå og kunne redegjøre for hele intubasjonsprodsedyren i forbindelse med innledning av generell anestesi.
 3. Kunne etablere venevei og og venepunksjon.
 4. Kunne beskrive og forstå andre yrkesgruppers arbeidsområde på en operasjonsstue.
 5. Kunne utføre respirasjons -og sirkulasjonsvurdering under operasjon.
 6. Bli kjent med de mest brukte anestesimetoder /anestesiutstyr.
 7. Få innsikt i de ulike indikasjoner for akutt kirurgi, herunder forstå viktigheten av definitiv kirurgisk behandling av ukontrollert blødning.
 8. Bli kjent med avdelingens prosedyrer ved katastrofe.
3 dager Intensivavdeling eller postoperativ avdeling (kan erstattes av tjeneste i anestesiavdeling).
 • Delta i daglig arbeid.
 • Delta i oppstart av CPAP-behandling hos minimum 2 pasienter.
 • Delta i prosessen frem mot respirator-behandling og avvenning av respirator-behandling så langt det er mulig.
 1. Kunne redegjøre for hvordan man overvåker pasienter med organstøttende behandling, som f.eks respirator-behandling.
 2. Kjenne de spesielle utfordringer i diagnostikk, indikasjonsstilling og avslutning av intensivbehandling.
 3. Kjenne til medisinsk teknisk utstyr på en intensivavdeling.
 4. Kunne utføre tekniske prosedyrer nedfelt i fagplanen.
 5. Kunne forstå spesielle utfordringer ved transport av intensivpasienter
5 dager Akuttmottak
 • Delta i mottak og behandling av både medisinske og kirurgiske pasienter.
 • Hvis mulig følge minst 2 alvorlig syke pasienter gjennom behandlingsløpet de første 3-4 timer etter innleggelse.
 1. Kunne ta imot og huske rapport fra ambulanse-personell og nyttiggjøre seg denne i den videre vurderingen av pasienten.
 2. Ha kjennskap til hvordan et akuttmottak er organisert.
 3. Kunne vurdere vitale tegn hos pasienter i akuttmotaket.
 4. Kunne iverksette nødvendige behandlingstiltak og forstå hvilke situasjoner som krever tilkalling av lege eller sykepleier.
 5. Kunne foreta systematisk undersøkelse av pasient.

Studenten skal komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur i forhold til

hospiteringen..

Hospitering relatert til emne 5

Studentene skal hospitere 3 uker i løpet av emnet. Dette skal skje 5 dager på medisinsk avdeling, 5 dager på kommunal legevakt og 5 dager på barneavdeling (kan erstattes av hospitering på legevakt med fokus på barn). Tabellen nedenfor viser hvilke krav som er satt til hospiteringsperioden.

Minimum antall dager Hospiteringssted Krav til innhold Læringsmål
5 dager Medisinsk avdeling og Patologisk avdeling
 • Delta i avdelingens arbeid, inkludert visittgang og arbeid med nylig innlagte pasienter.
 1. Kunne beskrive de vanligste kliniske problemstillinger som medfører innleggelse i medisinsk avdeling.
 2. Kunne beskrive et vanlig behandlingsopplegg i sykehus for pasienter med hjerteinfarkt, forverring av hjertesvikt, og respirasjonssvikt.
 3. 3. Det er ønskelig at en av dagene brukes på patologisk avdleing hvis slik forefinnes
5 dager Kommunal legevakt
 • Delta i daglig drift med fokus på å hospitere i lege-pasient konsultasjoner.
 • Delta i det diagnostiske og behandlingsmessige arbeidet som utføres både allmennmedisinsk og ved skader/brudd/sår-behandling.
 1. Kunne assistere ved enkle kirurgiske prosedyrer.
 2. Kjenne til de vurderinger som gjøres i forhold til videre oppfølging og kontroll.
 3. Kunne samarbeide med lege/sykepleier i daglige gjøremål.
 4. Kunne utføre enklere kliniske vurderinger sammen med lege/sykepleier.
 5. Kunne utføre systematisk undersøkelse av pasient med allmennmedisinsk eller småkirurgisk helseproblem.
5 dager Barneavdeling (kan erstattes av hospitering på legevakt som tar i mot barn)
 • Delta i daglig drift med fokus på mottak av barn og videre utredning og behandling.
 1. Kunne observere vitalfunksjoner hos syke barn.
 2. Kjenne til ulike kliniske utfordringer ved undersøkelse og diagnostikk av barn i ulike aldersgrupper.
 3. Kunne kommunisere med foreldre og barn.
 4. Kunne assistere og kjenne til bruken av kuvøse/transportkuvøse.

Studenten skal komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur i forhold til hospiteringen.

Hospitering relatert til emne 6

Studentene skal hospitere minst 3 uker i løpet av emnet. Hospiteringen skal skje 5 dager på kirurgisk intensivavdeling, 5 dager i akuttmottak, 5 dager i valgfri avdeling.

Tabellen nedenfor viser hvilke krav som settes til hospiteringsperioden.

Minimum antall dager Hospiteringssted Krav til innhold Læringsmål
5 dager Kirurgisk intensivavdeling
 1. Delta i avdelingens arbeid og spesielt i de tiltak som gjøres for å evaluere og behandle blødningskomplikasjoner og respirasjonsproblemer.
 2. Kunne beskrive typiske problemstillinger som krever intensivmedisinsk behandling etter kirurgi.
 3. Kunne redegjøre for hvordan organsvikt diagnostiseres og behandles.
 4. Kunne redegjøre for hvordan thoraxdrenasje og drenering av operasjonsområder utføres.
 
5 dager Valgfri avdeling
 • Velge hospiteringssted som egner seg for faglig fordypning.
 1. Kunne beskrive typiske problemstillinger og behandlingsløp for den aktuelle avdeling.
5 dager Akuttmottak
 • Delta i mottak og behandling av både medisinske og kirurgiske pasienter.
 • Hvis mulig følge minst 2 alvorlig syke pasienter gjennom behandlingsløpet de første 3-4 timer etter innleggelse.
 1. Kunne utføre rask og presis vurdering av pasienters vitale funksjoner.
 2. Kunne redegjøre for de vanligste tilleggsundersøkelser som brukes i det tidlige diagnostiske arbeidet.
 3. Kjenne til organiseringen av akuttmottak.

Studenten skal komme med forslag på ca 100 sider relevant litteratur i forhold til hospiteringen.

Karakterskala

Det gis ikke karakter, hospitering vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Eksamensform

Det gis ikke studiepoeng på dette emnet, men sykehushospitering må være godkjent i tillegg til at alle emner må være bestått for å kunne få utstedt karakterutskrift.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L