Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2009/10 Studiehåndbok > INT2001/1 Bacheloroppgave internasjonale studier med metode

Bacheloroppgave internasjonale studier med metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT2001/1
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
45
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gjennomføre og skrive en selvstendig drøfting og analyse – en bacheloroppgave – av et selvvalgt tema som har tematisk og faglig relevans for studieprogrammet. Oppgaven kan knytte seg til temaer innenfor internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi, konflikt og konfliktløsning, internasjonal fredspolitikk eller globalisering av kommunikasjon og kultur. Studentene skal redegjøre kort for og begrunne metodevalg i oppgaven. Arbeidet skal være selvstendig.

Læringsmål

Kunnskaper: Studentene skal

 • tilegne seg utstrakt kunnskap om et selvvalgt tema
 • kjenne til styrkene og svakhetene knyttet til eget metodevalg

 Ferdigheter: Studentene skal

 • kunne utarbeide en selvvalgt problemstilling
 • gjennomføre en analyse ut fra oppgavens problemstilling
 • kunne velge en metodisk fremgangsmåte som er hensiktsmessig for oppgavens problemstilling og omfang
 • kunne vurdere eget og andres arbeid og gi konstruktive forbedringsforslag til medstudenter
 • følge vanlig standard for henvisningsskikk
 • kunne følg vanlige normer for kildebruk og etterprøvbarhet

Generell kompetanse: Studentene skal

 • kunne gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor en gitt frist.
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformene vil være forelesninger og seminarer. Det holdes et begrenset antall forelesninger med introduksjon til oppgavetekniske temaer og samfunnsvitenskapelige metodevalg. I seminarene skal studentene arbeide med oppgavetekniske spørsmål og metodespørsmål knyttet til selvvalgt tema og problemstilling. De skal også gi hverandre kommentarer slik at hver enkelt student settes bedre i stand til å avgrense problem­stillingen, fatte velbegrunnete metodevalg og forbedre egen tekst. Det blir gitt kollektiv og individuell veiledning i seminarene. Studentene får individuell veiledning under skriveprosessen.

Oppgavens omfang er på 25–40 sider. Det gis nærmere retningslinjer for oppgavens tema.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav
 • Deltakelse i seminarer
 • Skriftlige innleveringer
 • Muntlige og skriftlige kommentarer til medstudenters skriftlige arbeider

Frister og tidspunkter vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamensform

Vurdering av bacheloroppgaven og muntlig eksamen (Muntlig korrigerer karakteren)

Tillatte hjelpemidler

Alle

Erstatter
Emnet INT2001/1 Bacheloroppgave i internasjonale studier overlapper med emnet 2SOSAMF/1 med 20%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L