Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1MAEMPOW/1 Empowerment - perspektiver og praksis

Empowerment - perspektiver og praksis

Back Tilbake
Kode
1MAEMPOW/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ole Petter Askheim
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

”Empowerment” av tjenestebrukerne står i dag fram som en sentral målsetting i velferdspolitikken. Tjenestebrukernes rett til innflytelse over sine tjenestetilbud og egen livssituasjon står i fokus. En sentral utfordring for helse- og sosialarbeidere blir hvordan de kan bidra til å virkeliggjøre slike mål.

Emnet vil presentere ulike tilnærminger til empowerment og det teoretiske og verdimessige grunnlaget for de ulike tilnærmingene. Den vil vise hvordan forskjellige forståelser av begrepet kan anvendes for å legitimere ulike velferdspolitiske veivalg. Samtidig som empowerment kan bidra til demokratisering og frigjøring, kan det også innebære en finslepen styring, og begrepet tydeliggjør dilemmaer mellom individuell frihet og likehet/likebehandling i velferdsstaten.

Emnet vil legge vekt på å drøfte konsekvenser, utfordringer og dilemmaer empowerment-perspektivet innebærer for profesjonsrollen i så vel direkte arbeid med brukerne (miljøarbeid), som i planleggingsarbeid, forvaltning og faglig utviklingsarbeid. Emnet vil tydeliggjøre hvordan empowerment-tilnærmingen må tilpasses ulike grupper tjenestebrukere og hvilke konsekvenser og spesielle dilemmaer dette skaper.

Tidspunkt for samlinger våren 2012:
1. samling: 16.-17. januar
2. samling: 12.-13. mars
3. samling: 23.-24. april


Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å skape forståelse hos studentene for årsakene til at empowerment-perspektivet har kommet så sterkt i fokus. Det vil vise hvordan begrepet kan fortolkes på ulike måter som gjenspeiler ulike velferdspolitiske verdier og at ulike politiske strømninger i dag søker å annektere empowerment-begrepet.

Emnet skal skape forståelse for dilemmaer som empowerment-tenkningen kan innebære for profesjonelle helse- og sosialarbeidere. Slike dilemmaer henger til dels sammen med begrepets uklare ideologiske ståsted, men også at fagpersoner som vil arbeide etter tilnærmingen kan oppleve at det forventes at de skal realisere ulike målsettinger som kan stå i motsetning til hverandre.

Samlet skal emnet skape forståelse for og innsikt i det teoretiske og verdimessige grunnlaget for empowerment og utvikle handlingskompetanse hos studentene til å kunne anvende dette grunnlaget i sitt arbeid med brukerne på ulike arenaer og innenfor ulike kontekster.


Undervisnings- og læringsmetode

Det er lagt til rette for fleksibel læring, og varierte arbeids- og undervisningsformer vil derfor bli brukt. Læringen vil være problembasert, og det legges vekt på å utvikle et vitenskapelig perspektiv på praksis.

Arbeidsformene varierer fra forelesninger og individuell lesning, til gruppearbeid og veiledning.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.


Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Ingen


Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU), Master i Velferdspolitikk (MVP) og Master i Velferdsforvaltning.
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene i løpet av emnet levere 2 godkjente arbeidskrav.


Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay der de skal drøfte anvendelsen av empowerment-teori i forhold til et case eller en problemstilling med utgangspunkt i praksisfeltet til helse- og sosialarbeidere. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L