Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > JUS1002/1 Arve- og familierett

Arve- og familierett

Back Tilbake
Kode
JUS1002/1
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller, mens arveretten omhandler hva som skal skje med en avdød persons eiendeler og forpliktelser. På mange punkter er det en nær sammenheng mellom disse fagene. Når avdøde var gift, har gjenlevende ektefelle særlige rettigheter ved fordelingen av avdødes formue.

I familieretten vil de økonomiske rettsvirkninger av inngåelse av ekteskap samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse stå sentralt.

I arveretten fokuseres det på reglene om hvem som arver i kraft av loven, og adgangen til å disponere over formuen ved testament. Her står grensen mellom testamentariske disposisjoner (såkalte dødsdisposisjoner) og livsdisposisjoner sentralt. Også reglene om livsarvingers pliktdel og ektefellers rett til arv og uskifte er sentrale temaer i arveretten.

Rettsforholdet mellom personer som lever i ugift samliv og rettsforholdet mellom foreldre og barn hører tradisjonelt til innenfor det man i dag anser som en del av familieretten. Dette er imidlertid to av flere tema som ikke behandles i kurset i familie- og arverett.


Læringsutbytte

I familieretten kreves det at studentene tilegner seg grundig kjennskap til:

  • De økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på ektefellers råderett, gjeldsansvar, eiendomsrett og den viktige sondringen mellom eierforhold og formuesordning (felleseie og særeie).
  • Hovedlinjene vedrørende ektefellers underholdsplikt under ekteskap.
  • Delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordeling av formue og eiendeler (likedeling, skjevdeling, gjeldsfradrag, vederlagskrav og gjenstandsmessig fordeling).

I arveretten kreves det grundig kjennskap til:

  • Arverett etter loven og etter testament
  • Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner
  • Gjenlevende ektefelles rettigheter, herunder retten til å sitte i uskifte.
  • Sammensatt skifte
  • Livsarvingenes pliktdel.

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium, forelesninger, frivillig gruppearbeid, obligatorisk innlevering, veiledning, etc.


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i juss.


Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen.
Arbeidskrav

2 arbeidskrav:

  1. Deltakelse i emne- og skriveseminar (øvelse i faglig skriving med tilbakemelding fra medstudenter og lærer)
  2. Skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse

Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen med begrensede hjelpemidler. Eksamen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L