Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > JUS2005/2 Forvaltningsrett II

Forvaltningsrett II

Back Tilbake
Kode
JUS2005/2
Studiepoeng
17
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørnulf Rasmussen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i den offentlige forvaltningen, om prosedyrer for behandling av saker, og om de rettighetene og pliktene borgerne har i forholdet til forvaltningen. Den offentlige forvaltningen er både statlige og kommunale organ, og en del forvaltningsrettsregler kommer til anvendelse også for selvstendige rettslige enheter som selskaper, stiftelser og lignende når disse er kontrollert av stat eller kommune. Stortinget og domstolene er offentlige organ, men er ikke en del av forvaltningen.

Temaet for universitetsfaget forvaltningsrett er i første rekke generelle regler som gjelder for hele den offentlige forvaltningen, eller de største og mest sentrale delene av denne - den alminnelige forvaltningsrett. Men det gis også innføring i særregler på utvalgte spesialområder.


Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført Forvaltningsrett II skal studenten ha grundig kjennskap til kravene til forvaltningsorganers organisering og til personelle kompetansespørsmål, og skal kunne identifisere, drøfte og ta stilling til spørsmål om grensene for forvaltningsorganers kompetanse, rettsvirkningene av avgjørelser som treffes og konsekvensene av feil og kompetansesvikt. Studenten skal således kunne ta stilling til om avgjørelse er truffet av riktig organ, og til spørsmål om instruksjons og organisasjonskompetanse. Videre skal studenten kunne anvende de kravene som stilles til det rettslige grunnlaget for forvaltningsavgjørelser og til de faktiske og vurderingsmessige premissene for slike. Særlig sentralt står her legalitetsprinsippet og de rettslige kravene til utøving av forvaltningsskjønnet («forvaltningens frie skjønn»). Sentrale spørsmål er også forvaltningsorganets kompetanse til å fastsette vilkår, gi tilsagn om fremtidig myndighetsutøving, eller slutte avtaler som ledd i forvaltningsvirksomhet. Studenten må videre beherske og kunne anvende rettsreglene om virkningene av kompetanseoverskridelse, herunder spørsmål om ugyldighet og erstatning, og reglene om rettslig kontroll og overprøving av forvaltningsvedtak. Studentene må også kjenne og kunne anvende sentrale folkerettsregler som setter skranker for forvaltningens kompetanse.

Studenten skal videre ha grundig kjennskap til og kunne løse rettslige problemer knyttet til de mest sentrale rettsreglene og reguleringsmekanismene innen plan- og bygningsretten, herunder grunnleggende miljørettslige prinsipper, virkemidler og miljøvernlovgivning, og hovedtrekkene i den kommunale arealplanlegging og byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven.

Studenten skal også ha grundig kjennskap til og kunne anvende til sentrale bestemmelser om inngrep fra helse- og sosialvesenet, og de viktigste hjemmelsbestemmelsene om og de sentrale rettslige prinsippene for fordeling av offentlig finansierte velferdsgoder som helsetjenester, sosialtjenester og økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven - med særlig vekt på spørsmål om borgernes rettskrav på slike ytelser.Forkunnskapskrav

Studenter som vil ta en bacheloreksamen i juss, må i utgangspunktet følge emnene i den rekkefølgen de gjennomføres. Emner fra forutgående studieår er forkunnskapskrav til emner i henholdsvis 2. og 3. studieår. Studenter som ikke skal ta bacheloreksamen i juss, kan ta emner enkeltvis.

Emne er obligatorisk for

Ba juss


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent en oppgave


Eksamensform

6 timers skriftlig dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L