Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY1006/1 Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Innføringsemne II/Examen facultatum (psykologi)

Back Tilbake
Kode
PSY1006/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen facultatum for psykologi er, sammen med Examen philosophicum for psykologi, allmenndannende innføringsemner i filosofiens og psykologiens historie, i språk og argumentasjon, vitenskapsfilosofi og etikk, inkludert forskningsetikk.

Emnet omfatter øvelse i å tolke og framstille utsagn og oppfatninger, egne og andres, i analyse av argumentasjon og utforming av egne argumenter, inkludert å gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i en akademisk kontekst. Videre gis øvelse i å formulere ulike former for definisjoner og i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst;


Læringsutbytte

Examen facultatum for psykologi skal gi

(i) kunnskaper om

  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske tema som vitenskapelige forklaringer, sentrale modeller for vitenskapelig utvikling, særtrekk ved samfunnsvitenskapelige tenkemåter og forklaringstyper,
  • etiske problemer forbundet med forskning og profesjonsutøvelse innenfor psykologifaget,
  • sammenhenger mellom generelle tema i etikk og fagetiske tema i psykologifaget.

 (ii) praktiske ferdigheter i

  • å tolke andres utsagn og oppfatninger, særlig skriftlige, selv formulere utsagn og oppfatninger med tanke på god forståelighet,
  • å forstå grunnleggende argumentasjonstyper og å utforme egne argumenter og gi begrunnelser for og reise innvendinger mot oppfatninger i vitenskapelig kontekst,
  • å formulere ulike former for definisjoner,
  • å identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike framstillinger,
  • å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidet med Examen facultatum for psykologi består av deltakelse i forelesninger og arbeid med obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver (arbeidskrav—se nedenfor) i seminar og i små grupper eller individuelt. Emnet er lærebokbasert.


Forkunnskapskrav

PSY1004 Examen Philosophicum

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi.Arbeidskrav

Studenten skriver og leverer 3 korte skriftlige oppgaver (inntil 1500 ord) for godkjenning. Oppgavene kan leveres individuelt eller av små grupper (normalt inntil 4 personer) der alle registreres som forfattere.

3 godkjente innleveringsoppgaver er et krav for å få gå opp til eksamen; inntil én innleveringsoppgave kan revideres individuelt etter underkjenning og leveres inn på nytt én gang for godkjenning. Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper.

Arbeidskravene skal gi øvelse i å innfri krav til tone, saklighet og kildebruk i akademisk og vitenskapelig tekst.


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen, med oppgaver som tester både oppøvde ferdigheter og tilegnede kunnskaper. Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter. Tekstmateriale som grunnlag for eksamensoppgaver kan gjøres tilgjengelig for studentene før eksamen.

Overlapp

Emnet PSY1006/1 Innføringsemne II/Examen facultatum overlapper med emnet 2EXFAC/1 Examen facultatum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L