Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > PSY2304/1 Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2304/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Branca Lie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i anvendelse av psykologisk kunnskap i skolen med særlig vekt på barn og ungdoms utvikling relatert til læring, ferdighetsutvikling og mestring.

I tillegg til grunnleggende kunnskap fra psykologiske basisdisipliner som utviklingpsykologi, kognitiv psykologi, abnormalpsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, helsepsykologi og metodefag, vektlegges også samspill med andre fag som pedagogikk og spesialpedagogikk.


Læringsutbytte

Formålet med emnet pedagogisk psykologi er forståelse av de grunnleggende utfordringer av psykologisk og tverrfaglig karakter som preger skolen som lærings- og sosialiseringsarena, herunder barns psykologiske, læringsmessige, helsemessige og sosiale utvikling. 

Etter endt studium skal studentene:

 

 • kunne gjøre rede for forskningens rolle for skolepraksis og forskningsmetoder som anvendes i pedagogisk psykologi
 • forstå undervisningen og elevenes læringsprosesser ved hjelp av psykologisk forskning
 • anvende kunnskap fra psykologien (og andre relaterte fag) for å forske på læring og undervisning
 • forstå pedagogisk psykologi gjennom andre fagdisipliner som psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk
 • ha innsikt i og forståelse for arbeidet innen pedagogisk-psykologisk rådgivning og administrasjon/utredning innen dette feltet
 • ha innsikt i skolen og dens funksjoner – undervisningen som skjer i enkelte klasserom og i grupper, klasse- og skolemiljø
 • ha innsikt i og forståelse for psykososialt arbeid og arbeid med elever med funksjonshemming av fysisk, psykisk eller sosial karakter.

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre enkle undersøkelser/tester på individ- og gruppenivå i skolesammenheng under veiledning.
 • Kunne bidra til skoleklasser og skolen som system for at de skal fungere mer utviklingsfremmende for samtlige elever.
 • Kunne drøfte hvordan lærere kan øke elevenes motivasjon til faglige prestasjoner.
 • Kunne drøfte bruk og mål av ulike typer kartlegging/testing og vurdering av elevenes kognitive funksjon og psykososial fungering.
 • Kunne drøfte etiske implikasjoner i forhold til samarbeid og kommunikasjon mellom skoleorganisasjonen, hjemmet og andre institusjoner.  

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, PBL-metode (problembasert læring) og veiledning.


Forkunnskapskrav

PSY1004 Examen Philosophicum, PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie, PSY1006 Innføringsemne II/ Examen facultatum, PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I, PSY1008 Sosialpsykologi, PSY2201 Utviklingspsykologi, PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II, PSY2204 Personlighetspsykologi, PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba PsykologiArbeidskrav

Muntlig framlegging av egen Powerpoint-presentasjon.  


Eksamensform

4-timers skriftlig skoleeksamen

Overlapp

Emnet PSY2301/1 Pedagogiske psykologi overlapper med emnet PSY2001/1 Pedagogiske psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L