Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1VP13/2 Emne 6. Praksis (3)

Emne 6. Praksis (3)

Back Tilbake
Kode
1VP13/2
Studiepoeng
22
Semester
Vår og høst
Lengde
Ca.12 til 13 ukers varighet, praksisperioden starter i siste del av høstsemesteret 3. studieår og avsluttes i første del av vårsemesteret.
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kristin Gardli/Astrid S. Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisstudiene skal være planlagt og målrettet og studentene skal sikres tilrettelegging for læring blant annet gjennom veiledning. Det faglige innholdet i denne praksisperioden har fokus på ulike metodiske tilnærminger innen (re)habilitering, mestring og velferdsarbeid . Gjennom direkte brukerkontakt skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å tilrettelegge for godt metodisk miljøarbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå. Sentrale elementer her vil være planlegging, tilrettelegging, støtte og opplæring i nær samhandling med brukere for å få forståelse av hvilken betydning brukermedvirkning har for utøvelsen av vernepleiefaglig arbeid. Videre vektlegges studentenes skikkethet til yrket, evne til etisk refleksjon, begrunnelse for handlingsvalg og relasjonskompetanse.


Læringsutbytte

Studentene skal i sin samhandling med brukere og andre samarbeidspartnere anvende det de har lært tidligere i studiet. De skal være bevisst egen personlige væremåte og hvordan denne virker inn på samhandling med andre. Studentene skal vise evne til faglig og etisk refleksjon. De skal ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter i å utøve metodisk arbeid. Videre skal studentene ha kunnskap om kompetansekrav som stilles til vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kunne knytte sammen teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer. Studentene skal i løpet av praksisperioden kunne identifisere sentrale arbeidsoppgaver, kompetanser og verdier i vernepleiefaglig arbeid.


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksisseminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver.


Forkunnskapskrav

Emne 1, 2, 3, 4, og 5 i Bachelor i Vernepleie må være gjennomført og med beståtte eksamener

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleieArbeidskrav

- Lærekontrakt, godkjent/ikke godkjent

- Praksisrapport, godkjent/ikke godkjent


Eksamensform

Praksis er eksamen. Studentene må ha gjennomført minimum 80 % av praksis for at den skal regnes som bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L