Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1PAR01/2 Emne 2: Helserett

Emne 2: Helserett

Back Tilbake
Kode
1PAR01/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Lengde
1 semester fra 14. april
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Svein Eggen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstat. De prinsippene som helsevesenet bygger på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper.

Helselovgivningen har de siste ti år vært i støpeskjeen. Fra 2001 har flere gamle lover blitt opphevet og nye har trådt i kraft, bl.a. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven. Det pågår fremdeles endringer i lovverket innen helsesektoren. Dette har aktualisert behovet for et undervisningstilbud innen det helserettslige området. Det aktuelle lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten og for de som utøver pasient-rettet virksomhet.

Emnet gir først og fremst en generell innføring i helseretten, og omfatter juridisk metode, rettslige begreper og forholdet mellom juss og etikk. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studieopplegget.

Det faglige innholdet skal formidle kunnskap om:

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter

 • juridisk metode – rettskildespørsmål
 • rettsregler, rettigheter og plikter
 • rettssikkerhet
 • et historisk perspektiv på pasientrettighetene
 • forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar

 • helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
 • ansvarsbegrepet
 • forsvarlighetskravet
 • kvalitetssikring
 • dokumentasjon
 • taushetsplikt
 • tilsyn
 • sanksjoner

Læringsutbytte
 • Studenten skal ha kjennskap til hvordan lovverket regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell. Han/hun skal utvikle et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker det prehospitale arbeid, og kunne se hvordan dette påvirker det arbeid som skal utføres.
 • Studiet skal gjøre studentene kjent med helsevesenets oppbygning og organisering.
 • Studiet skal skape forståelse for de rettslige rammer helsepersonell arbeider innenfor.
 • Studiet skal gjøre studentene kjent med de rettsreglene som gjelder innenfor sentrale deler av helseretten, og hvordan disse rettsreglene skal forstås.
 • Studiet skal gjøre studentene fortrolige med den juridiske tenkemåten innenfor dette rettsfeltet.
 • Studiet skal bidra til at studentene skal bli i stand til å forstå samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere, og hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger kan føre til behov for ulike typer regler.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil innbefatte to samlinger a 3 dager. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav.

Studiet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.
Arbeidskrav

Studentene skal besvare 2 arbeidskrav i grupper som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent. Mangler ett eller flere navn fra gruppens medlemmer er det å forstå slik at disse ikke har deltatt i arbeidet og de må derfor levere og få godkjent en individuell besvarelse før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Skriftlig individuell 1 dags hjemmeeksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Helsepersonellrett

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L