Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 1PAR05/2 Emne 6: Traumatologi

Emne 6: Traumatologi

Back Tilbake
Kode
1PAR05/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Emnet går over et semester med oppstart høsten
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Rostrup Nakstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Metodiske ferdigheter i prehospital traumeundersøkelse forutsettes kjent av studentene. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, behandlings –og transportbehov. Med undervisningen forsøkes det å dekke alle organsystemer. Av pedagogiske hensyn knyttes undervisningen til følgende skadetyper (med eksempler i parentes):

 • Bløtdelsskader (kontusjoner, sene/muskelskader, hudskader)
 • Brannskader (kontakt, kjemiske og elektriske skader, sekundær skader)
 • Hode/ansiktstraumer (blødninger,kontusjoner, hematomer, truet luftvei)
 • Rygg/spinalskader (pareser, tverrsnittlesjoner, nevrogent sjokk)
 • Thoraxtraumer (pneumothorax, hemothorax, flail chest)
 • Abdominale traumer (tarmskader, lever/miltruptur, blødninger)
 • Muskel/Skjelettraumer (Bekkenskader, brudd, luksasjoner)

For å knytte kunnskap om skadetypene til praktisk bruk og systemtenkning omtales også følgende organovergripende temaer:

 • Traumesystemer (logistikk, ressurser, organisering)
 • Skademekanikk (fysikk, materialkunnskap, vurdering av avsatt energimengde)
 • Blødninger og sirkulasjonssvikt( kompensasjonsmekanismer, blødningstyper)
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av alvorlige blødninger
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av isolert alvorlig hodeskade
 • Luftveisvurdering og håndtering hos traumepasienter

En rekke andre temaer blir også omtalt i tilknytning til dette emnet

 • Forskning (forskningsprinsipper, hypoteser, studiedesign, gjennomføring)
 • Relevant farmakologi og klinisk biokjemi
 • Arbeid i U-land og/eller katastrofeområder

Læringsutbytte
 • gi studentene de nødvendige teoretiske, praktiske og holdningsmessige ferdigheter til på beste måte å kunne ivareta hardt skadde mennesker frem til levering i sykehus.
 • Studenten skal videreutvikle sin forståelse for skademekanikk og kinetikk og få utvidet kunnskap om hvilke skadetyper som kan forventes ved ulike skademekanismer.
 • Studentene skal kunne gjøre rede for korrekt primær og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter. De skal med oppgitte vitalparametere og kliniske funn i teorien kunne avgjøre om en pasient er alvorlig skadet og hva slags behandlings –og transportløsning som best vil ivareta pasientens helse.
 • Studentene skal få innsyn i hvilken diagnostikk og behandling som skjer umiddelbart etter ankomst i regionalt traumemottak og i den videre kirurgiske og intensivmedisinske fasen av pasientforløpet
 • Kunnskap om de ulike nivåer for skadebehandling skal gjøre studenten i stand til å velge riktig leveringssted for den enkelte pasient.
 • Studentene skal videreutvikle sin patofysiologiske forståelse og kunne gjøre rede for de vanligste skadetyper i de ulike organer og kroppsregioner. Spesiell vekt legges på å forstå hvordan vevsskade med blødningstap påvirker organismen og hvordan tidstap kan påvirke utkomme ved ulike typer skade. Diagnostikk, behandling og observasjon av hodeskadede under transport vektlegges spesielt.
 • Studentene skal utvikle et reflektert forhold til hvilken samfunnsmessig betydning ulykker og skader har i land som Norge og i utviklingsland.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet innbefatter to samlinger a tre dager. I tiden mellom samlingene skal studentene arbeide i grupper med et nærmere angitt arbeidskrav. De skal også arbeide selvstendig med pensumlitteraturen. Studiet vil inneholde forelesninger, gruppearbeid, øvelser og framlegg. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet. Oppgaver og veiledning på nettet knyttet til ulike veiledningstemaer og caseoppgaver vil også bli aktuelt.
Arbeidskrav

Arbeidskravet består av en gruppeoppgave


Eksamensform

Eksamen består av en individuell skoleeksamen over 6 timer


Tillatte hjelpemidler

Ingen tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L