Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Emne 3: Rådgivning - fordypning. Rådgivning og praktisk endringsarbeid

Emne 3: Rådgivning - fordypning. Rådgivning og praktisk endringsarbeid

Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
Samling 1-2 sept-des 2010, Samlng 3-4 jan-mai 2011
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Guro Wattum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt i to tema:

  1. Rådgiveren som koordinator: I en praksisnær oppgave skal studenten forberede og gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid.
  2. Rådgiveren som veileder: Det legges særlig vekt på utvikling av studentens ferdigheter og holdninger i sitt arbeid som veileder.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- gjøre rede for metoder som er relevante for å utvikle arbeidet som koordinator i
rådgivningsarbeidet

- gjøre rede for teorier, tradisjoner og metoder innen veiledning

Ferdigheter

- kunne anvende utvalgte metoder i det koordinerende rådgivningsarbeidet

- kunne planlegge, begrunne, gjennomføre og reflektere over veiledningen på individ og
gruppenivå

Generell kompetanse

- gjøre rede for rådgiverens funksjon som koordinator

- vise ved selvrefleksjon forståelse for, og innsikt i veiledningsetikk


Undervisnings- og læringsmetode

Det legges vekt på å veilede studenten i det selvvalgte prosjektet. I tillegg benyttes øvelser med refleksjoner, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, studentframlegg, nettsamarbeid og forelesning.


Forkunnskapskrav

Emne 1 og 2 eller tilsvarende fra Sosialpedagogisk veiledning/Karriereveiledning/Veiledning må være gjennomført (ikke nødvendigvis bestått).

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i rådgivning


Emne er valgbart for
Ingen andre
Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av emne gjennomføre tre arbeidskrav som skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene er todelt og skal omhandle:

 

  1. prosjektet studentene skal gjennomføre ved egen skole
  2. selvrefleksjon knyttet til rådgiveren som veilede

 

Arbeidskravene skal ha et omfang på 4 – 6 sider.


Eksamensform

Studenten skal skrive en artikkel på 8 - 10 sider. Artikkelen skal omhandle et tema fra emnet som studenten har opplevd utviklende for sitt virke som rådgiver i skolen. Det gjennomføres muntlig eksamen i etterkant. Det legges vekt på at studenten kan reflektere kritisk over teori og dens sammenheng med praksis.

Det gis en foreløpig karakter som kan justeres etter muntlig eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L