Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > FFV2001 Nordisk film

Nordisk film

Back Tilbake
Kode
FFV2001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Andre halvdel av vårsemesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet, som tilbyr en fordypning i nordisk film, befinner seg innenfor det filmfaglige forskningsfeltet som omtales som national cinema. Et hovedfokus her er den nasjonale filmens egenart i brytning med en stadig mer globalisert filmproduksjon.

De nordiske landene framstår her som interessante eksempler på hvordan slike brytningsprosesser både kan ha fellestrekk men også avvik innenfor et relativt homogent kulturområde som det nordiske. Spesielt for små og gjerne perifere nasjoner utgjør nasjonale forhold viktige premisser for filmproduksjonen.

Når Hollywood danner idealet for filmskaping over hele verden, kan man spørre hva som utgjør en spesifikk nasjonal filmkultur. Imidlertid har forestillingen om et universelt filmspråk også blitt møtt med vektig kritikk.

Det nasjonale drøftes i dette emnet både som et definerende aspekt og som et sett av relasjoner og opposisjoner, der den nasjonale filmproduksjonen i de nordiske land sees som en respons til en dominerende internasjonal filmform. Slike responser kan uttrykke en egenart ved den nasjonale filmkulturen. Det kan blant annet dreie seg om:

  • fremveksten av populære sjangere som kombinerer og tilpasser internasjonale trender med nasjonale/lokale referanser og uttrykksformer
  • framtredende auteurers arbeid
  • kulturpolitiske tiltak med sikte på å styrke den nasjonale filmkulturen i møte med det globale.

Emnet Nordisk film reiser denne type spørsmål, både i et historisk og i et nådtidsperspektiv.


Læringsutbytte

Studentene skal:

  • Lære å forstå dynamikken i de nordiske nasjonale filmkulturer i møte med dominerende, globale fortelleformer som Hollywoodfilmen.
  • Kunne analysere film i lys av teorier om nasjonal egenart, auteur, sjanger, etc.
  • Lære å kjenne de filmpolitiske diskusjoner og virkemidler som har vært styrende for utviklingen av nasjonale filmkulturer i de nordiske land.
  • Være fortrolig med relevante begreper og kunne trekke linjer i faglitteraturen.
  • Opparbeide en kritisk refleksjon omkring de problemformuleringene og teoriområdet emnet går inn på.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og visning av film.


Forkunnskapskrav

1. år Bachelor Visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudium Film- og fjernsynsvitenskap, 1. år Bachelor Kulturprosjektledelse


Emne er valgbart for
Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap, Bachelor i kulturprosjektledelse

Arbeidskrav

To gruppeoppgaver


Eksamensform

En ukes individuell hjemmeeksamen + muntlig eksamen som justerer karakteren.Erstatter
3 NORFILM Nordiske Filmskapere

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L