Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi

Kultur, politikk og økonomi

Back Tilbake
Kode
KPL1008/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utgjør vårsemesteret på årsstudiet og 1.studieår av bachelorstudiet i kulturprosjektledelse. Emnet består av grunnkurs i kulturpolitikk/kulturteori og økonomi/regnskap/budsjett, samt praktisk prosjektarbeid i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • forstå og gjøre rede for kulturpolitiske strukturer og prosesser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • forstå og gjøre rede for formålet med viktige kulturpolitiske virkemidler, tiltak og støtteordninger, og diskutere relevansen av disse for kulturlivet
 • identifisere særtrekkene ved enkeltområder på det kulturpolitiske feltet og kunne relatere dem til generelle kulturpolitiske tendenser
 • relatere kulturpolitiske problemstillinger til sentrale kunst- og kulturteoretiske begreper og analysemåter
 • beherske sentrale begreper og tenkemåter innen økonomifaget generelt og kulturøkonomien spesielt, og forstå sammenhenger mellom disse
 • gjøre rede for kulturfeltets økonomiske særtrekk og dynamikker
 • analysere virksomheter i kulturlivet med fokus på deres samfunnsøkonomiske kjennetegn og potensialer
 • fortolke og lage enkle regnskap og budsjett, og avslutte et regnskap
 • bruke kulturpolitiske og økonomiske perspektiver til å reflektere over spesifikke problemstillinger knyttet til ledelse og gjennomføring av kulturprosjekter
 • gjennomføre ulike oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter
 • samarbeide og kommunisere med aktører i kulturlivet

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes en rekke undervisnings- og læringsformer. Foruten forelesninger og seminarer forventes studentene å arbeide med skriftlige oppgaver, presentasjoner av stoff, pitching etc. (individuelt og i grupper). Emnet omfatter også obligatorisk praktisk arbeid med planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter, under veiledning.


Forkunnskapskrav

Prosjekt, organisering, marked - 30 sp

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kulturprosjektledelse
Bachelor i kulturprosjektledelse


Emne er valgbart for
Ikke valgbar
Arbeidskrav
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver knyttet til de ulike delkursene
 • Obligatorisk deltakelse i praktisk prosjektarbeid med påfølgende innlevering av refleksjonsnotat og timeoversikt
 • Obligatorisk deltakelse i evalueringsmøte etter prosjektarbeidet

Eksamensform
 • Økonomi/regnskap: 4 timers skoleeksamen (teller 40 % på karakteren på emnet)
 • Kulturpolitikk og kulturteori: 1 ukes individuell hjemmeoppgave + 4 timers skoleeksamen (teller hver 30% på karakteren på emnet).

Alle deleksamener må være bestått for å få karakter på emnet.


Tillatte hjelpemidler

Ingen ved skoleeksamen


Erstatter
KPL1004/1 Kultur og organisering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L