Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse

Innføring i organisasjon og ledelse

Back Tilbake
Kode
OLA1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
august - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Sentrale temaer er: kunnskap om ulike typer organisasjoner, mål, strategi og oppgaver, grunnleggende prosesser i organisasjoner, organisasjonen som et sosialt system, individet i organisasjoner, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederroller, organisasjonskultur, nettverksorganisering.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner.


Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser. Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.


Undervisnings- og læringsmetode
  • Det vil bli gitt forelesninger, som følges opp med seminarer.
  • Det vil bli arrangert flerfaglige verksteder, med utgangspunkt i en problembasert tilnærming.
  • Det vil bli skriftlige øvelser, som det blir gitt veiledning på.

Forkunnskapskrav

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelseArbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet (både gruppe og individuelt).


Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L