Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > OLA2004 Organisasjonsendring

Organisasjonsendring

Back Tilbake
Kode
OLA2004
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
aug-des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Tor Helge Pedersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en videreføring av de organisasjons- og ledelseskunnskaper som studentene har tilegnet seg i løpet av de foregående emner, med en spissing mot å få større innsikter og forståelse av fenomenet organisasjonsendringer, og ledelse av endringsprosesser i organisasjoner, såkalt endringsledelse.

Sentrale temaer vil være kjennskap til hva organisasjonsendringer er, og ulike teorier som viser hvordan man kan forstå organisasjonsendringer på forskjellige måter. Emnet fokuserer på drivkrefter til endring i så vel markedsavhengige, offentlige, som frivillige organisasjoner. I denne forbindelse vil studieemnet belyse ulike internasjonale trender knyttet til reformer, utviklings- og endringsarbeid i formelle organisasjoner. Emnet vil videre gi innblikk i ulike diagnoseverktøy for å forstå organisasjonsproblemer, og gi innblikk i ulike typer endringsarbeid og metoder i endringsarbeidet. Ulike teorier om implementeringsproblematikk vil bli presentert, samt teorier om reaksjoner på endringsinitiativer, internt og eksternt i forhold til organisasjoner.

Studieemnet er derfor delt i fem hovedtemaer:

 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå organisasjonsendring og endringsledelse
 • Drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer
 • Diagnoseverktøy, og ulike tilnærminger til endringsarbeid i organisasjoner
 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå implementering/ iverksetting av endring
 • Ledelse av endringsprosesser

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg følgende:

 • Ulike teorier og innfallsvinker til å forstå organisasjonsendring og endringsledelse
 • Forståelse for ulike drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer, i ulike typer av organisasjoner, og i ulike samfunnsmessige kontekster
 • Kunnskaper om verktøy, for å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer.
 • Kunnskaper om ulike tilnærminger til endringsarbeid, og ulike metoder i endringsarbeid, og forståelse av deres sterke og svake sider
 • Kunnskaper og forståelse av ledelse av endringsprosesser
 • Ulike teorier og innfallsvinkler til å forstå implementering av konsepter og reformer i formelle organisasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og oppgaveskriving


Forkunnskapskrav

Første år av bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse, Påbygningsstudium i LOP


Emne er valgbart for
Studieemnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved BOL og BØA profil har fortrinnsrett
Arbeidskrav

Dette blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.


Eksamensform

Skoleeksamen, 6 timer


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L