Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > INN3002/1 Entreprenørskap og utviklingsaktører

Entreprenørskap og utviklingsaktører

Back Tilbake
Kode
INN3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Håvard Teigen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i innovasjon og entreprenørskap som sentrale mekanismer for næringsutvikling, herunder kunnskap om etablering og utvikling av bedrifter og ny næringsvirksomhet. Både entreprenøren som etablerer nye bedrifter, og hjelpeapparatet forstått som offentlige og private finansieringskilder, virkemiddelsystemet og andre utviklingsaktører blir presentert og analysert. Undervisninga er lagt opp med 4 samlinger der den første samlinga gir en kort introduksjon. De neste tre samlingene har disse hovedtemaene:

1. Bedriftsetablering med vekt på forståelse av entreprenørskap

Målet med denne bolken er å gi en oversikt over sentrale begreper og teori knyttet til innovasjon og entreprenørskap, og forstå hvorfor etableringer, entreprenørskap og vekst i bedriftene varierer over tid, mellom næringer, regioner og land.

Det blir lagt vekt på å forstå skillet mellom nyetableringer generelt og nyetableringer som er innovative ved å representere noe nytt i motsetning til nyetableringer som etterligner (imiterer) andre bedrifter som har hatt suksess. Sammenhengen mellom kunnskapsutvikling, innovasjon og entreprenørskap vil stå sentralt. Ulike typer entreprenørskap er et sentralt tema. Entreprenøren som etablerer egen bedrift, vil bli relatert til samfunnsentreprenøren som kan ha flere roller. Kollektivt entreprenørskap blir analysert som alternativ til den individuelle aktøren. Entreprenørskap kan også forstås som funksjon eller som en fase i bedriftens liv.

2.Innovasjon og virkemiddel for næringsutvikling

Entreprenøren er en viktig aktør for innovasjon, men nyskaping og utvikling rommer mer enn dette. Målet for denne samlinga er å gi teoretisk og empirisk innsikt i hvorledes nye ideer blir gjort om til produkt og tjenester både i nyetablerte og eksisterende bedrifter og organisasjoner.

Denne samlinga skal også å gi innsikt i virkemiddelteori og praktiske virkemiddel for å fremme innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Det vil spesielt bli lagt vekt på teori og eksempel på hva som fremmer og hemmer innovasjon.

Vi vil vise utviklinga av verkemiddelsystemet i ulike næringer og i regional- og innovasjonspolitikken fram til i dag og drøfte ønskelig og mulig utvikling sett frå et bedrifts- og entreprenørperspektiv. Koblinga mellom kunnskapsbasert utvikling og virkemiddelsystemet er en ny utfordring som vil bli analysert.

3. Utviklingsaktørene

I denne samlinga vil fokus bli lagt på organisasjonene og institusjonene som skal fremme innovasjon og næringsutvikling. Vi studerer arbeidsdelinga mellom departementa og utøvende organ som Innovasjon Norge, SIVA og fylkeskommunene og kommunene si rolle. Også kunnskapsbaserte aktørers rolle har sin plass her, for eksempel kunnskaps og forskningsparker, entreprenørskap i skolen og tilsvarende tiltak for å fremme kommersialisering innen høgre utdanning og forsking.

Samlinga er lagt opp slik at de enkelte aktørene presenterer seg og forklarer hvorledes de arbeider. Etablereren og enkeltbedriften er de sentrale analyseenhetene også her. Gjennom et samarbeid med verkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Fylkeskommunene), bruker vi konkrete bedriftsetableringer til å vise hvorledes ulike virkemiddel påvirker foretaket, bransjen og regionen.


Læringsutbytte

Perspektivet i emnet Entreprenørskap og Utviklingsaktører er plassert hos aktøren. Aktørene er alt frå enkeltetablereren, bedriften til offentlig verkemiddelapparat. Målet er å gi ei samla innsikt og forståing ut frå dette perspektivet.

Små og mellomstore bedrifter vil stå i sentrum med vekt på nyetableringer og entreprenørskap både i nye og eksisterende bedrifter. Forholdet mellom bedrift og samfunn vil bli forstått innen rammene av det vi vil kalle foretaksklima. Det er kjennetegn både ved bedriften og foretaksklimaet som ligg til grunn for å forstå utfordringene til offentlige utviklingsaktører.


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet blir i hovedsak gjennomført som ei blanding mellom forelesninger og forberedte seminar der studentene (som arbeidskrav) legger fram selvvalte eller pålagte tema og problemstillinger. Det vil også være et innslag av bedrifts- og organisasjonsbesøk og ulike utviklingsaktører blir invitert til høgskolen for å presentere seg selv, sin rolle og sitt konsept.


Emne er obligatorisk for

Master i Innovasjon og næringsutvikling


Emne er valgbart for
Master i moderne forvaltning

Eksamensform

Ei fagoppgave som er skrive individuelt eller sammen med maksimalt 2 andre.

Skoleeksamen over 4 timer .

Fagoppgava og skoleeksamen teller like mye og det blir gitt en samla karakter

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L