Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > INN3004/1 Kulturbasert næringsutvikling

Kulturbasert næringsutvikling

Back Tilbake
Kode
INN3004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Sæbjørn Forberg
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt i to deler som har nær sammenheng med hverandre. Del 1 har tittelen kultur og kulturforståelse og retter søkelyset mot hvordan kultur og kulturfeltet kan forstås.

Del 2 har tittelen kulturnæringer og lokal/regional utvikling. Her gis det først en generell introduksjon til regional næringsutvikling med et spesielt fokus på klynger og nettverk. Dette er av spesiell relevans for kulturnæringene som ofte preges av sterk geografisk konsentrasjon.

Deretter rettes søkelyset mot kulturnæringene. Hva er det som karakteriseres kulturnæringene? Hva er det disse næringene produserer? Hvordan er de organisert? Hvilken økonomiske betydning har de? Hva er deres vekst- og utviklingspotensial?

Kunnskapen om kulturnæringene er nødvendig for kunne undersøke og forstå grunnlaget for kulturbasert regional utvikling. Hvordan kan disse næringene bidra til regional utvikling? Hvordan kan myndigheter og virkemiddelapparat bidra?


Læringsutbytte

Studentene skal i løpet av studiet erverve en teoretisk kunnskap, empirisk innsikt og nyansert forståelse som setter dem i stand til å forholde seg kritisk og problematiserende til studier av kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling. Dette skal bidra til å oppøve studentenes analytiske ferdigheter og evner til å gjennomføre selvstendige undersøkelser for eksempel som grunnlag for utvikling av kulturnæringer og/eller strategier for kulturbasert næringsutvikling.


Undervisnings- og læringsmetode

4 samlinger som er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det vil bli gitt gruppeoppgaver mellom samlingene. Disse skal presenteres muntlig på samlingene med en opponentgruppe. Det legges vekt på problembasert læring og stilles krav til aktiv deltakelse fra studentenes side.


Forkunnskapskrav

For studenter som kun tar dette emnet er opptakskravet bachelorutdanning, cand.mag. eller tilsvarande utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Studentar med bachelor-utdanning i økonomiske administrative fag, næringsretta utdanningar (som reiselivsutdanning), organisasjons- og ledelsesutdanning er den viktigaste rekrutteringsbasen for dette studiet.

Også studentar med anna realfagleg, samfunnsfagleg og kulturfagleg utdanning kan få opptak etter individuell vurdering. Dette gjeld til dømes ingeniørar som i si treårige utdanning har tilstrekkeleg innslag av økonomi og administrasjonsfag.


Emne er valgbart for
Master i Innovasjon og næringsutvikling. Emnet tilbys eksternt
Arbeidskrav

En gruppeoppgave og muntlig presentasjon.

En muntlig opposisjon.


Eksamensform

Individuell 2 ukers hjemmeeksamen (10 virkedager)

Individuell muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L