Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2

Mikroøkonomi 2

Back Tilbake
Kode
ØKA2007/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset bygger videre på kurset i Mikroøkonomi 1. I dette kurset går vi nærmere inn på temaene ufullkommen konkurranse, spillteori, konkurransestrategi, asymmetrisk informasjon, økonomisk effektivitet, eksternaliteter og kollektive goder, samt marked for innsatsfaktorer. Kurset vil ha fokus på anvendelse av mikroøkonomisk teori.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne:

  • Beskrive hvilke strategiske variable en konsument, en bedrift eller annen beslutningstaker står overfor i sine valg.
  • Bruke mikroøkonomisk teori til å ta beslutninger i situasjoner hvor man har reell innflytelse på strategiske variabler.
  • Analysere beslutningsprosessene i en bedrift.
  • Analysere situasjoner hvor man som aktør tar beslutninger som påvirkes av hva andre gjør.
  • Redegjøre og forstå markedsmekanismenes virkemåte.
  • Redegjøre for de vanligste årsakene til at markeder ikke fungerer optimalt.
  • Anvende teori om ufullkommen konkurranse til å forklare hvordan bedrifter med markedsmakt opptrer.
  • Bruke spillteori til å analysere hvordan situasjoner med flere aktører, for eksempel bedrifter, foretar valg av pris, kvantum eller størrelser på investeringer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum og individuelt, arbeidskrav og selvstudium.


Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende emnene Matematikk, samt gjennomført emne tilsvarende Mikroøkonomi 1

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

4 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Erstatter ØKA2006 Internasjonal økonomi

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L