Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ØKA1011/1 Statistikk

Statistikk

Back Tilbake
Kode
ØKA1011/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

· Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger

· Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter

· Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, m.m.

· Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling, m.m.

· Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians

· Estimering: Punktestimering og intervallestimering

· Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon

· Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m.

· Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten


Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning, egentrening


Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved undervisningsstart


Eksamensform

3 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med gjeldende begrensninger


Erstatter
Identisk med (revidert) Statistikk 5 sp for BØA 2007-2010 (etter deling av Matematikk og statistikk, 10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L