Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Destinasjonsledelse

Destinasjonsledelse

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har fokus på sentrale problemstillinger og faglige perspektiver knyttet til utvikling og ledelse av konkurransedyktige destinasjoner. Primært vektlegges organisasjonsmessige og ledelsesmessige utfordringer fordi destinasjonsutvikling er avhengig av mange autonome aktørers beslutninger. Det teoretiske rammeverket gir grunnlag for å identifisere ulike interessenter på destinasjonen, samt de allianser og konflikter som utvikles i samhandlingen mellom interessentene. Evne til å arbeide med destinasjonsutvikling innenfor de begrensninger og mulighetsrom som oppstår i skjæringspunktet mellom de ulike interessentene, er følgelig et sentralt anliggende for emnet. For øvrig behandles kunnskapselementer som konkurranseevne, markedsorientering, organisering, finansiering, innovasjon og bærekraft.


Læringsutbytte

Studentene skal lære å analysere destinasjoner med utgangspunkt i ulike faglige perspektiver. Dette innebærer at studentene skal utvikle kunnskap om destinasjonsbegrepet og tilegne seg et teoretisk rammeverk for å analysere interesser knyttet til destinasjoners utvikling. Videre skal studentene beherske sentrale kunnskapselementer som konkurranseevne, markedsorientering, organisering, finansiering, innovasjon og bærekraft med relevans for destinasjonsutvikling

Emnets ferdighetsmål er at studentene skal kunne delta aktivt i utvikling av destinasjonsstrategier og implementering av disse.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og arbeid med konkret case (destinasjon).


Forkunnskapskrav

Alle emner i de tre første semesterene må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Ba reiselivsledelseArbeidskrav

Det vil bli gitt fortløpende arbeidskrav gjennom hele emnet. Arbeidskravene vil variere i omfang, samt at noen vil være individuelle mens andre skal løses i grupper. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

Skriftlig eksamen (6 timer)


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L