Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > 2SOSAMF/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
2SOSAMF/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metode behandler emnet hvordan vi får kunnskap om samfunnsforhold gjennom forskningsarbeid. Det skilles mellom analyser basert på data i form av tall (kvantitative design) og analyser hvor dataene normalt foreligger i form av tekst (kvalitative design).

Sentrale datainnsamlingsmetoder i den kvalitative metoden er: intervju, observasjon, casestudier, tekstanalyse, kildekritikk og livshistorier (narrativer). Dessuten gis det en innføring i de kvalitative metodenes vitenskapsteoretiske forankring.

I den kvantitative metodelæren står tema som operasjonalisering, generalisering, deskriptiv statistikk og hypotesetesting sentralt.


Læringsutbytte

Studentene får gjennom studiet

 

  • grunnleggende kjennskap til kvalitativ metode, og trening i kvalitativ datainnsamling og analyse gjennom et gruppeprosjekt.

 

Og studentene skal videre tilegne seg kompetanse til:

 

  • å fortolke forskningsresultater basert på kvantitative dataanalyser,
  • å utføre enkle statistiske analyser på egen hånd samt fortolke og presentere disse skriftlig

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger med pensumgjennomgang, arbeidsoppgaver, gruppevis veiledning og gruppevis og individuell tilbakemelding på arbeidsoppgavene


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi


Emne er valgbart for
Studenter på alle samfunnsfaglige bachelorstudium som har valgmuligheter.
Arbeidskrav

To godkjente innleveringer i kvantitativ metode, og et godkjent prosjekt i kvalitativ metode som utarbeids som gruppearbeid. Prosjektet (gruppearbeidet) kan bestå av flere delinnleveringer.


Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L