Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > ARK1004/1 Arkiv- og informasjonssikkerhet, Emne 4

Arkiv- og informasjonssikkerhet, Emne 4

Back Tilbake
Kode
ARK1004/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Tore Larsen Orderløkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne Arkiv- og informasjonssikkerhet utgjør emne 4 i studiet Arkiv og informasjonsforvaltning (totalt 60 studiepoeng)

1. samling: 30. og 31. januar 2014

2. samling: 20.-21. mars 2014

Pris: Studieavgift kr 12.000,- I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.

Denne modulen tar for seg innføring til informasjonssikkerhet med vekt på sikring av informasjon i elektroniske arkiv.

Temaer i modulen:

· Innføring i informasjonssikkerhet

· Viktige begreper og definisjoner

· Sikkerhetsledelse og risikostyring

· Identifisering, autentisering, autorisering og tilgangskontroll

· Sikkerhetsmodeller

· Sikkerhetstiltak

· Relevante lover innen informasjonssikkerhet. Herunder:

  • Personopplysningsloven
  • Sikkerhetsloven
  • Beskyttelsesinstruksen
  • Elektronisk samhandling med forvaltningen
  • Digitale sertifikater og PKI

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne kunne:

· Gjøre rede for de grunnleggende begreper og definisjoner innen nformasjonssikkerhet

· Ha kjennskap til relevante trusler og viktige sikkerhetstiltak

· Ha kjennskap til prinsipper for tilgangsrettigheter

· Ha kjenneskap til sikkerhetsledelse og risikostyring

· Gjøre rede for bruken og sikkerheten i elektronisk signatur

· Ha kjennskap til oppbygging og bruk av sertifikater og PKI

· Ha kjennskap til relevante lover som gir føringer for informasjonssikkerheten.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, løsning av case – individuelt eller i team.

Studentene oppfordres til å finne og bruke eksempler fra sin egen arbeidsplass.


Forkunnskapskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Modulen bygger på emnene 1, 2 og 3 i studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning, Studenter med interesse for informasjonssikkerhet er velkommen som søkere.

Vi tar forbehold om oppstart hvis ikke nok antall studenter takker ja til studieplassenArbeidskrav

1 abeidskrav gjennom skriftlig gruppearbeid eller individuell oppgave som gjøres mellom de to samlingene.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over 3 uker i tiden 24. mars til 14. april 2014 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L