Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > INT1006/1 Ny verden, nye samfunn, nye tanker

Ny verden, nye samfunn, nye tanker

Back Tilbake
Kode
INT1006/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Internasjonale studier med historie er et flerfaglig studium av det internasjonale
systemet og hvordan dette har utviklet seg fra dannelsen av statssystemet og
frem til i dag. Dette emnet vil gi en grunnleggende innføring i bakgrunnen for
framveksten av dette systemet og det moderne samfunnet. Med utgangspunkt i
denne flerfaglige tilnærmingen vil det være et særlig mål å utvikle en historisk
bevissthet og en evne til å bruke denne i politiske analyser av nåtida.
Utgangspunktet for denne innføringen vil være det som ofte kalles ”det lange
århundret” fra 1789 til 1914. I denne historiske konteksten vil nye forestillinger
om individ, samfunn og stat og forholdet mellom stater bli presentert og
diskutert. Emnet er slik sett en innføring både i sentrale politiske begreper og i
bakgrunnen for det moderne samfunns- og statssystemet.

Mer konkret vil emnet blant annet omhandle følgende temaer:

 • Modernisering som et historisk fenomen og som begrep
 • Globalisering som et historisk fenomen og som et begrep
 • Etableringen av det moderne statssystemet, og begrepene anarki, makt,
  suverenitet, stormakter og maktbalanse
 • De politiske revolusjoner, og forestillinger om ulike politiske systemer
 • Framveksten av nasjonalismen, og forestillinger om nasjon, etnisitet og stat
 • Industrialiseringsprosessen og sosiale endringer
 • Stormaktspolitikk og imperialisme og bakgrunnen for første verdenskrig

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

 • Studentene skal ha kunnskaper om sentrale begivenheter og prosesser i
  perioden.
 • Studentene skal kjenne til sentrale politiske begreper og teorier.
 • Studentene skal kjenne til ulike former for akademisk litteratur (som fagartikler,
  lærebøker, populærvitenskapelige skrifter)

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne

 • vurdere påliteligheten av kilder
 • sammenligne og drøfte ulike faglige synspunkter
 • ha en god henvisningsskikk
 • skrive en kort faglig tekst
 • gjennomføre enkle søk i bibliotekets databaser
 • kommentere andre studenters tekster.

Kompetansemål: Studentene skal kunne

 • formidle historisk kunnskap på en faglig forsvarlig måte
 • anvende politiske begreper i muntlig og skriftlig diskusjon på en
  kunnskapsbasert måte.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår som forelesninger og seminarer. Formålet med seminarene er at studentene skal få øvelse i å diskutere, i å bruke og vurdere kilder og i å skrive akademisk.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelorstudium i Internasjonale studier med historie.


Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme i utdanningsplanene)
Arbeidskrav
 • En skriftlig gruppeoppgave og individuell skriftlig oppgave under introduksjonsseminaret.
 • Oppmøte i seminarer med individuelle og kollektive bidrag
 • En individuell skriftlig oppgave på maksimalt fem sider. (Times New Roman,12-punkts skriftstørrelse, linjeavstand 1,5. Litteraturliste kommer i tillegg.)
 • Et skriftlig notat med kommentarer til besvarelsen til en medstudent. Krav til hva kommentarene må inneholde blir spesifisert.

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Overlapp

Emnet INT1006/1 Innføringsemne: Ny verden, nye samfunn, nye tanker overlapper med emnet SHI1001 Europas århundre med 66%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L