Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > INT1007/1 Globale maktforhold 1945-frem til i dag

Globale maktforhold 1945-frem til i dag

Back Tilbake
Kode
INT1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Trond Feiring
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inngår i bachelorstudiet i internasjonale studier med historie. I den generelle studieplanen omtales dette studiet som et flerfaglig studium av utviklingen av det internasjonale systemet. Et hovedtema i emnet verden 1945-2010 vil derfor være utviklingen av den internasjonale maktfordelingen i denne perioden, med endring fra et bipolart system under den kalde krigen til et unipolart evt. multipolart system etterpå. Men andre sentrale temaer og emneområder i samme periode, som avkolonisering og forholdene i det som tidligere ble kalt den ”tredje verden”, vil også tas opp. Emnet vil så langt mulig ha et globalhistorisk perspektiv. Metodiske problemstillinger knyttet til forståelse av den aller nærmeste historien (”history of the present”)vil bli tatt opp fortløpende.

Sentrale temaer vil være:

  1. Den kalde krigen: både den kalde krigens formative periode og dens avslutning vil tas opp. Det vil også bli lagt vekt på en del sentrale konflikter som Korea-krigen, Vietnamkrigen og Cuba-krisa.
  2. Globale maktforhold etter den kalde krigen: Ulike teorier om verden etter den kalde krigen, som for eksempel Fukuyamas tese om ”The End of History ” og Huntingtons om ”The Clash of Civilization”, vil kritisk behandles.  Det vil også legges vekt på nye konflikter som oppsto i kjølvannet av den kalde krigens slutt,for eksempel oppblomstring av nasjonale og etniske konflikter (Balkan og Kaukasus).Dessuten vil det bli lagt vekt på en diskusjon om hvordan det internasjonale systemet faktisk har endret seg etter den kalde krigens bipolare system. Er USAs innflytelse blitt redusert,og  hva har BRIC-landenes (særlig Kinas)Kinas økonomiske vekst betydd for maktforholdene i verden?
  3. Avkoloniseringen og den ”tredje verden”:Frigjøringen av tidligere kolonier fra midten av 1950-åra var en prosess med avgjørende betydning for den globale utviklingen. Denne prosessen vil bli grundig behandlet og det vil bli lagt vekt på en analyse av hvilke utfordringer den såkalte ”tredje verden” sto overfor og ulike måter disse utfordringene ble møtt på.
  4. Midtøsten: Midtøsten har vært et sentralt konfliktområde i tida etter 1945 og er det fortsatt.  Det vil legges stor vekt på Palestina/Israelkonflikten. Men også bakgrunnen for de store interne konfliktene i flere land i regionen, konflikter som toppet seg i ”den arabiske våren,”  vil bli analysert. En sentral plass vil gis til den internasjonale dimensjonen ved konfliktene i regionen særlig det som kan kalles ”the 9/11 wars” og ”the war on terror”, bl.a. krigene i Afghanistan og Irak. Politisk islam og global terrorisme vil også behandles i denne sammenhengen.
  5. Europa og europeisk integrasjon: Utviklingen i det delte Europa under den kalde krigen og i det gjenforente Europa etter den kalde krigen vil være et viktig tema, men hovedvekten legges på den europeiske integrasjonens historie fra 1945 til i dag.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
• Studentene skal ha oversikt over og innsikt i sentrale begivenheter og prosesser i den
perioden som dekkes
• Studentene skal kjenne til metodiske og kildekritiske problemstillinger allment og i
Ferdighetsmål
• vurdere faglitteratur på en kritisk måte
• ha utviklet kildekritiske ferdigheter
Kompetansemål:
• evne til kritisk innhenting og bruk av informasjon
• evne til å formidle historisk kunnskap både skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig
måte.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av forelesninger/seminarer.


Emne er obligatorisk for

Bachelorstudiet i internasjonale studier med historie.Arbeidskrav
  • En gruppebasert innledning i seminar.
  • En individuell skriftlig oppgave på maksimalt fem sider.

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen på 5 timer.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet INT1007/1 Globale maktforhold 1945 til i dag overlapper med emnet SHI1006/1 Verden etter den kalde krigen, 1991-2008 og med emnet SHI1005/1 Kald krig, utvikling og underutvikling, 1945-1991 med 50%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L